19 Μάι 2024 11:26

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (01-07-2010)

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα την 01 Ιουλίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις στα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. </strong>«Έγκριση Προγράμματος Leonardo da Vinci, Δράση Κινητικότητα για το Δήμο Πύλης».

Εγκρίθηκε η αίτηση του Δήμου Πύλης με κωδικό αριθμό 2010-1-GR1-LEO02-042666 και τίτλο «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά την κατάρτιση – συμμετοχή σε πρόγραμμα εργασίας είκοσι συμμετεχόντων (20) στην Ιταλία για 2 εβδομάδες. Θα συμμετέχουν αγρότες και νέοι αγρότες του Δήμου, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αγροτεμάχια τα οποία είτε είναι χέρσα είτε οι καλλιέργειες που εφαρμόζονται δεν είναι αποδοτικές είτε εμπίπτουν στη νέα ΚΑΠ και η επιδότησή τους θα σταματήσει το 2013.

Ο Δήμος Πύλης με την παρότρυνση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό των καλλιεργειών, με τέτοιο τρόπο ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον, φαινόμενα όπως η συνεχιζόμενη πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή η μόλυνση των υδάτων, επιτάσσουν την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η αντικατάσταση των καλλιεργειών με άλλα είδη, που δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού ή χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Στα παραπάνω απαντά ικανοποιητικά η αντικατάσταση κάποιων προϊόντων με ροδιές. Η καλλιέργεια ροδιάς θεωρείται σήμερα ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλά στον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, αφού ολοένα και περισσότερο γίνονται γνωστά τα σημαντικά οφέλη του ροδιού στην υγεία του ανθρώπου. Μάλιστα, η τάση που επικρατεί αυτή την περίοδο στην καλλιέργεια ροδιάς είναι η συμβολαιακή γεωργία, δηλαδή οι αγρότες συνάπτουν συμβόλαια με τις κατάλληλες εταιρείες, εξασφαλίζοντας έτσι τη διάθεση των προϊόντων τους και μάλιστα σε σταθερές τιμές.

Με το πρόγραμμα αυτό οι αγρότες της περιοχής ευελπιστούν να βοηθηθούν, μέσα από την κατάρτιση, την ενημέρωση και τις εμπειρίες που θα αποκομίσουν, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν σταδιακά την αλλαγή αυτή στις καλλιέργειές τους.

Οι βασικοί στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

Να γνωρίσουν από κοντά καλλιέργειες ροδιάς, και να καταρτιστούν σχετικά με τη φροντίδα που απαιτεί το φυτό στη φύτευση, ανάπτυξη και συγκομιδή.

Να ενημερωθούν για τους παράγοντες που είναι πιθανόν να βλάψουν τις καλλιέργειές τους (π.χ. ασθένειες, προβληματική άρδευση) και να καταρτιστούν στην αντιμετώπισή τους.

Να παράγουν ένα προϊόν ιδιαίτερης διατροφικής αξίας. 

Να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες συμβατικές καλλιέργειες, που δεν αποφέρουν εισόδημα.

Να μειωθεί το εργατικό κόστος ανά στρέμμα.

Να γίνει σταδιακή μετάβαση σε νέες μορφές καλλιέργειας.

Να καταστεί η περιοχή του Δήμου Πύλης σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή σε ότι αφορά στην καλλιέργεια ροδιάς.

Σαν αποτέλεσμα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του θα:

είναι ικανοί να ενσωματώνουν νέες πρακτικές και νέες τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ροδιάς(φύτευση, φροντίδα, κτλ.), που θα αυξάνουν την παραγωγή και θα βελτιώνουν την ποιότητα,

είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μηχανημάτων που θα τους διευκολύνουν στις εργασίες τους,

είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση μεθόδων καλλιέργειας που συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος (π.χ. συνετή, ή και καθόλου χρήση, χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων),

έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και τα οφέλη της αειφόρου ανάπτυξης,

μπορούν να πετύχουν την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το σχέδιο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων σε ότι αφορά τη γεωργία.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 6094/89107/10.06.2010 έγγραφο της  με τίτλο   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 236/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 31.867,91 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την κ. MAΣΤΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου. Δεν παρουσιάζεται καμία αύξηση και η συνολική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του Συμφωνητικού.

Προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 5710/84033/02.06.2010 έγγραφο της  με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 69/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 12.200,00 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την Τεχνική Εταιρία ΓΑΛΛΟΣ Α. – ΠΡΑΠΠΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε..

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου. Δεν παρουσιάζεται καμία αύξηση και η συνολική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του Συμφωνητικού.

Προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ του Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το Πρακτικό – 5ο θέμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 5521/81371/28.05.2010 έγγραφο της  με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ του   Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 182/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 117.324,59 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από την Τεχνική Εταιρία Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την τελική επιμέτρηση. Παρουσιάζει επιπλέον δαπάνη 609,35 Ευρώ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 21%.

Προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου:

@ Με το αριθμ. Πρωτ. 6775/98621/28.06.2010 έγγραφο της  με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 86/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 111.877,38 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 21.256,70 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ- ΕΔΕ.

Ο παρών 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και έντεχνη λειτουργία του έργου. Δεν παρουσιάζεται καμία αύξηση και η συνολική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του Συμφωνητικού.

Προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ  ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του κάτωθι έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 39/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης στο Συμφωνητικό ύψους 32.541,74 Ευρώ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

Ο παρών 2ος Α.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού αναθεώρησης κατά 285,46 Ευρώ καθώς και την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Προτείνουμε την έγκριση του.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7.  «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Τ. Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Τ. Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ»  με αριθμό 115/2010,  Προϋπολογισμού δαπάνης 12.220,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της  παραπάνω μελέτης ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8. «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ»  με αριθμό 134/2010,  Προϋπολογισμού δαπάνης 12.200,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους. Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της  παραπάνω μελέτης ώστε στη συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η  κάτωθι τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ»  με αριθμό 135/2010,  Προϋπολογισμού δαπάνης 12.560,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της  παραπάνω μελέτης ώστε στη συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10. «Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον: πίστωση ύψους 2.000 Ευρώ, από πιστώσεις ΟΣΚ για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 200,00 Ευρώ και

2ον: πίστωση ύψους 2.500 Ευρώ, από ΚΑΠ 2009 για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 200,00 Ευρώ,

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

11. «Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΥΛΗ Α.Ε.».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

12. « Κατανομή ΣΑΤΑ 2010».

Με την αριθμ. 22901/30.04.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανεμήθηκε στον Δήμο μας ποσό ύψους 78.986,25 Ευρώ, ως πρώτη δόση των πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010.

Μπροστά σας υπάρχει ο Πίνακας Κατανομής και παρακαλώ πολύ να προβούμε στην έγκριση και ψήφιση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

13. «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Πύλης του Δήμου Πύλης υποβλήθηκε ο Απολογισμός του οικονομικού έτους 2009, συνοδευόμενος με την αριθμ. 7/2010 απόφασή του.

Ο Απολογισμός παρουσιάζει την κάτωθι εικόνα:

ΕΣΟΔΑ: 85.168,55 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ: 68.736,21 Ευρώ και

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 16.432,34 Ευρώ.

Παρακαλώ το Σώμα να προβεί στην έγκρισή του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

14. «Εγγραφή ή μη συνδρομής σε μηνιαίο πανελλήνιο αυτοδιοικητικό περιοδικό ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ».

Από το Μηνιαίο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό & Πολιτικό Περιοδικό με τίτλο ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ μας απεστάλει η αίτηση συνδρομής για το έτος 2010.

Αυτή ανέρχεται στο ποσό των 200,00 Ευρώ και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

15.  «Επαναδημοπράτηση δημοτικού χώρου στο τ.δ. Πύλης».

Μετά τον καθορισμό όρων ενοικίασης και χρήσης δημοτικού χώρου μετά πρόχειρων ξύλινων κατασκευών στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 63/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, την σχετική διακήρυξη και την διενέργεια της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, την 15.05.2010, μισθώθηκε δημοτικός χώρος ως εκθετήριο πώλησης – διαφήμισης γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων ευρύτερης περιοχής στην μοναδική ενδιαφερομένη κ. Πάφη Γεωργία έναντι τιμήματος 151,00 Ευρώ μηνιαίως.

Δεν υπήρξε όμως καμία προσφορά  για τον δημοτικό χώρο με την πρόχειρη ξύλινη κατασκευή ως εκθετήριο πώλησης ειδών Λαϊκής Τέχνης  κ.λ.π.:

Πρέπει ως Σώμα να επαναβεβαιώσουμε την διεξαγωγή διαδικασίας δημοπρασίας του υπάρχοντος Δημοτικού Χώρου με σκοπό την πώληση ειδών Λαϊκής Τέχνης, ξυλογλυπτικής κ.λ.π..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

<strong> 

16.  «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας Βουστασίου στο τ.δ. Κοτρωνίου αιτούντος κ. Τρύπα Αθανασίου του Στυλιανού».

Από τον δημότή μας κ. Τρύπα Αθανάσιο του Στυλιανού υποβλήθηκε αίτηση με σκοπό την χορήγηση βεβαιώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας Βουστασίου, δυναμικότητας είκοσι αγελάδων κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, ενός ταύρου & έξι μόσχων πάχυνσης, σε ιδιοκτησία του που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην θέση ΑΛΩΝΑΚΙ του δ.δ. Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης.

Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα και αντίγραφο Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έγινε επιτόπου έλεγχος και παρακαλώ την έγκριση του Σώματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

17. «Επί αιτήσεως κ. Τσιμπίδα Βασιλείου».

Από τον δημότή μας κ. Τσιμπίδα Βασίλειο υποβλήθηκε αίτηση μέσω της οποίας ζητά ως αγρότης παραγωγός την μίσθωση δημοτικού χώρου στην έξοδο της Πύλης, στην μικρή τοπική αγορά, με σκοπό την πώληση ντόπιου καλαμποκιού παραγωγής του.

Επειδή στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει παρεμφερές αντικείμενο πώλησης ιδίου προϊόντος – ψήσιμο δηλ. καλαμποκιού – προτείνεται η έγκριση δημοπράτησης και εκμίσθωσης χώρου για την θερινή περίοδο.

Παρακαλώ την έγκριση από το Σώμα ώστε η Δημαρχιακή Επιτροπή να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

18. «Επί αιτήσεως κ. Τσαντήλα Αντωνίου».

Από τον κ. Τσαντήλα Αντώνιο του Βησσαρίωνα υποβλήθηκε αίτηση προς τον Δήμο Πύλης με σκοπό την χορήγηση θέσης πώλησης αγροτικών προϊόντων ( καρπούζια – πεπόνια) παραγωγής του.

Σας γνωρίζω ότι με την αριθμ. 185/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν ως θέσεις στάσιμου εμπορίου για το έτος 2010 στον ανώτατο αριθμό δύο (2)- όπισθεν του Δημαρχείου Πύλης, επί της υπάρχουσας περιφερειακής οδού.

Οι παραπάνω χώροι διαθέτουν επαρκή χώρο στάθμευσης. Οι σχετικές άδειες θα χορηγηθούν με την προϋπόθεση της συναίνεσης των λοιπών αρμοδίων Φορέων.

Το τίμημα της συγκεκριμένης χρήσης αυτών των διατιθέμενων χώρων ανέρχεται στο ύψος των 300 Ευρώ.

Υπεβλήθησαν δύο αιτήσεις των:

1. Τρύπα Αριστούλα του Βασιλείου και

2. Κολέτσιος Βησσαρίων του Παναγιώτη.

Δεν υπάρχει  η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του ενδιαφερομένου στον συγκεκριμένο χώρο με τις ίδιες προϋποθέσεις για την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η εισήγηση του Προεδρείου.

 

19. «Επί αιτήσεως κ. Μπαλά Αγγελικής του Χρήστου».

Από την κ. Μπαλά Αγγελική του Χρήστος υποβλήθηκε αίτηση μέσω της οποίας ζητά την αναβολή σφράγισης του καταστήματός της για την 01-07-2010 λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Προτείνεται η έγκριση του αιτήματος, λόγω και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

20. «Υπόθεση ανταλλαγής σε τ.δ. Ροπωτού».

Υπάρχει η εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής και πάνω σ΄ αυτή πρέπει να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ