28 Φεβ 2024 07:53

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (01-04).”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα την 01 Απριλίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1. «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πύλης».

Με την αριθμ. 80/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε .Υ.) του Δήμου Πύλης, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 4916 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Τρικάλων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 936/26.05.1999 Tεύχος Β΄.

Με τον Ο. Ε. Υ. ενός εκάστου Δήμου ή Νομικού Προσώπου καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητές τους, οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού και ο τρόπος κρίσης των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του Κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2307/95, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών Νομικών Προσώπων ψηφίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδεται Πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του υπάρχοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με δεδομένο ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του και επειδή υπάρχει η οικονομική δυνατότητα ώστε να αντιμετωπίσει την απαιτούμενη δαπάνη για τις συνιστώμενες θέσεις.

Προστίθενται οι κάτωθι θέσεις:

1. Μία (1) θέση ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2. Μία (1) θέση ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

3. Δύο (2) θέσεις ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καταργούνται παράλληλα οι κάτωθι θέσεις:

1. Μία (1) ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ και

2. Μία (1) ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

2. «Αποδοχή πιστώσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. έτους 2009».

Από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων κατανεμήθηκαν στον Δήμο μας οι κάτωθι πιστώσεις:

1ον: πίστωση ύψους 6.000 Ευρώ, από ΚΑΠ 2009 για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ και

2ον: πίστωση ύψους 6.000 Ευρώ, από ΚΑΠ 2009 για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΑ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ,

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

3. «Επί 1ης κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009».

Με το αριθμ. Πρωτ. 3713/20.03.2009 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & ΝΠΔΔ μας γνωστοποιείται η αριθμ. 15530/13.03.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σχετικά με την 1η κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009, σε ποσό ύψους 117.791,25 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή αυτής.

 

4. «Επί του αριθμ. 2441/19.03.2009 εγγράφου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

Με την αριθμ. ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου παρελήφθη και εγκρίθηκε η αριθμ. 9/2009 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ», νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 595.000,00 Ευρώ ήτοι 490.185,73 Ευρώ εργασίες και απρόβλεπτα, 9.814,27 Ευρώ αναθεώρηση και 95.000,00 Ευρώ Φ.Π.Α.

Η χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

Ο φάκελος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με το αριθμ. 2441/19.03.2009 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράμματος μας ζητείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα αναφέρεται το γεγονός: « 1ον: Αν τίθεται θέμα απαλλοτριώσεων στις εργασίες που αναφέρονται στην εν λόγω μελέτη και 2ον: Αν πρόκειται για δημοτική έκταση στο σύνολο», πράγμα βέβαια το οποίο και συμβαίνει.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

5. «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΔ Πύλης οικ. έτους 2008».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού δ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 07/2009 απόφασή του μας υποβλήθηκε ο Απολογισμός του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2008.

Παρουσιάζεται η παρακάτω εικόνα:

ΕΣΟΔΑ: 82.892,81 Ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 19.002,61 Ευρώ

 

ΕΞΟΔΑ: 85.432,45 Ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 16.462,97 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 101.895,42 Ευρώ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσόλα Κων/νου, ο οποίος ζήτησε περισσότερα χρήματα για τα παιδιά απ΄ ότι σε άλλους τομείς.

 

6. «Χορήγηση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ)».

Υπεβλήθη αίτηση από τον κ. Στεφανή Βασίλειο του Νικολάου, με σκοπό την χορήγηση άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», στο Κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στον συνοικισμό ΝΕΑ ΠΥΛΗ, στο δ.δ. Πύλης.

Η αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια αυτοψία εισηγείται την χορήγηση αδείας καθόσον τηρούνται όλες οι εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.

Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

7. «Έγκριση απόδοσης δαπάνης για ετήσια συνδρομή σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας».

Από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., όπου ο Δήμος μας συμμετέχει ως μέλος του, μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να καταβάλλουμε ετήσια συνδρομή σε ύψος 500 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

8: «Επί αιτήματος Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Ν. Τρικάλων».

Από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, η οποία λειτουργεί στα Τρίκαλα και στην έδρα του Πρωτοδικείου Τρικάλων, μας γνωρίζετε ότι η εν λόγω Εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων που ενδέχεται να οδηγηθούν σε παραπτωματική συμπεριφορά, λόγω της προσωπικότητάς τους, ή λόγω του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, παρέχοντας υλική και κοινωνική υποστήριξη. Για την υλοποίηση των σκοπών της επιχορηγείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα χρήματα αυτά διατίθενται σε άπορες οικογένειες με ανήλικους μαθητές. Για το έτος 2008 βοήθησε οικονομικά 85 οικογένειες, για το έτος 2009 μέχρι τώρα 12 οικογένειες.

Επειδή το έργο που υπηρετείται είναι σημαντικό και ανθρώπινο ζητείται η οικονομική βοήθεια από πλευράς Δήμου.

Προτείνεται το ποσό ύψους 400 Ευρώ και παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

9: «Επί αιτήσεων οδηγών ΤΑΞΙ Πύλης».

Από τους οδηγούς των ΤΑΞΙ μας υποβλήθηκε η κάτωθι αίτηση, την οποία έχετε στον φάκελό σας.

Μέσα από αυτή ζητούν την ανάκληση της αριθμ. 17/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο σημείο εκείνο που αναφέρεται στην μεταφορά και μετατόπιση των ΤΑΞΙ κατά την λειτουργία της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς – κάθε Παρασκευή.

ΟΜΟΦΩΝΑ και με συναίνεση των επαγγελματιών οδηγών ΤΑΞΙ αποφασίστηκε η μερική τροποποίηση της απόφασης, δηλαδή: η μεταφορά των ΤΑΞΙ έναντι του καταστήματος κ. ΜΠΙΤΕΛΗ, με πρόνοια του Δήμου για διαγράμμιση, σήμανση, κατασκευή σε κιόσκι, τηλέφωνο σε πρώτη φάση μεν δοκιμαστικά κάθε Παρασκευή, στην συνέχεια δε σε μόνιμη βάση.

 

10: «Επί αιτήσεων δημοτών μας».

Υπεβλήθησαν οι κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας επί των οποίων πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά:

1ον: Επί αιτήσεως Δήμου Σωτηρίου του Δημητρίου.

Ζητά την έκδοση απόφασης όπου θα αναφέρεται ότι η κατοικία του που βρίσκεται στην θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του δ.δ. ΡΟΠΩΤΟΥ, βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ( Καφενείο Καραδήμα), προκειμένου να την χρησιμοποιήσει στην Πολεοδομία της Νομαρχίας Τρικάλων για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης κτισμάτων του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

2ον: Επί αιτήσεως Κωτούλα Ευαγγέλου του Αργυρίου:

Ζητά την έκδοση απόφασης όπου θα αναφέρεται ότι η κατοικία του που βρίσκεται στην θέση ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του δ.δ. ΡΟΠΩΤΟΥ, βρίσκεται εντός της ζώνης των 500 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ( Καφενείο Καραδήμα), προκειμένου να την χρησιμοποιήσει στην Πολεοδομία της Νομαρχίας Τρικάλων για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης κτισμάτων του.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

3ον: Επί αιτήσεως κατοίκων οικισμού ΝΕΑ ΠΥΛΗ.

Ζητούν την έγκριση και δημιουργία ΣΤΑΣΗΣ του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων στην είσοδο της Πύλης, στα πρώτα σπίτια του οικισμού ΝΕΑ ΠΥΛΗ.

Πρέπει να συμφωνήσουμε ή όχι με την παρούσα αίτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

@ «Επί αιτήματος Δήμου Αιθήκων».

Με έγγραφό του ο Δήμος Αιθήκων ζητά την χορήγηση άδειας από πλευράς Δήμου Πύλης για την τοποθέτηση υποσταθμού τηλεόρασης στο δ.δ. Κοτρωνίου, ώστε να υπάρχει τηλεοπτικό σήμα στο τοπικό διαμέρισμα Καλογήρων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Κοτρωνίου με εισήγησή του αποδέχεται το γεγονός της τοποθέτησης της κεραίας, υπό τον όρο ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τοπικό διαμέρισμα Κοτρωνίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ