26 Σεπ 2023 17:53

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (03-11-2009)”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 Νοεμβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Έγκριση καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη ατόμων με Μερική Απασχόληση».

«Με το αριθμ. Πρωτ. ΤΤ 52201/24.08.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και του αριθμ. Πρωτ. ΤΤ 54356/04.09.2009 παρόμοιο μας γνωστοποιείται ότι:

1ον: Με την αριθμ. 1/2009/30.07.2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 124/Α΄) εγκρίθηκε η επιδότηση δεκαοκτώ (18) θέσεων μερικώς απασχολούμενου προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004.

2ον: Με την αριθμ. 2/2009/31.08.2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 124/Α΄) εγκρίθηκε η επιδότηση πέντε (5) θέσεων μερικώς απασχολούμενου προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της χορηγούμενης έγκρισης είναι η 01/10/2009.

Το ποσό της σχετικής επιδότησης ανέρχεται σε 8.000,00 Ευρώ ετησίως (για 12μηνη πλήρωση της επιδοτούμενης θέσης) και καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εξ΄ ολοκλήρου.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών κατά πρώτον σε δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας και κατά δεύτερον  σε δράσεις εξυπηρέτησης αναγκών Δημοσίου Συμφέροντος – που δεν έχουν αμιγή κοινωνικό χαρακτήρα.

Παρά το γεγονός ότι προβήκαμε στην λήψη απόφασης, επειδή αυτή συνέπεσε με τον χρόνο προ των Εθνικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, με νεώτερο  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (64328/21.10.2009) θεωρήθηκε άκυρη και παράνομη.

Κατόπιν αυτού πρέπει να προβούμε στην λήψη νέας απόφασης.

Προτείνουμε την κάλυψη των θέσεων της Μερικής Απασχόλησης με τις  κάτωθι ειδικότητες:

 

Α) Υλοποίηση δράσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα:

1.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

–      Ένα (1) πολιτιστικό εμψυχωτή ΔΕ

–      Ένα (1) οδηγό Δ.Ε.

 

2.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

–      Δύο (2) Σχολικοί Τροχονόμοι Δ.Ε.

–      Δύο (2) Σχολικοί Φύλακεςα Δ.Ε.

 

3.     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

–      Δύο (2) εργάτες ΥΕ γενικών καθηκόντων

 

4.      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

–      Τέσσερες (4) εργάτες γενικών καθηκόντων.

 

5.    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

–      Ένα (1) Μουσικό Δ.Ε.

–      Τρείς εργάτες Υ.Ε. Γενικών καθηκόντων.

 

6.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

–      Τρείς (3) Συντηρητές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Υ.Ε.

 

7.      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

–      Τρείς (3) εργάτες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.

–      Ένα (1) Διοικητικό Δ.Ε.

 

@ Πέρα από αυτό να καταθέσουμε αίτηση στην επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 3250/04, για την έγκριση των κάτωθι επιπλέον θέσεων μερικής απασχόλησης από τις ήδη εγκεκριμένες- επιδοτούμενες θέσεις, ως εξής:

 

 Υλοποίηση δράσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα:

 

1.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

– Τρείς (3) εργάτες Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

 

2.     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

–      Δύο (2) εργάτες Υ.Ε. γενικών καθηκόντων.

Το κόστος των παραπάνω θέσεων θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε.

 

2ον: «Έγκριση Γεωλογικής μελέτης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΜΑ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ» Δ. Πύλης Ν. Τρικάλων».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με το αριθμ. Πρωτ. 11340/13.10.2009 έγγραφό της μας υποβλήθηκε σε τρία τεύχη η Οριστική Μελέτη του έργου με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΜΑ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ» Δ. Πύλης Ν. Τρικάλων.

Μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –  με Αριθμό Μητρώου Γ.Ε.Μ.: 18301 με κόστος υλοποίησης ύψους 8.156,38 Ευρώ μετά του Φ.Π.Α.. με βάση την αριθμ. 110/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

Πρέπει να προβούμε στην έγκριση και παραλαβή αυτής.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον:  «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έξι (6) ξύλινων οικίσκων στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Με την αριθμ. 136/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης έξι ξύλινων οικίσκων στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης.

Μετά την δημοσιοποίηση της διακήρυξης συντάχθηκαν τα πρακτικά των δημοπρασιών:

Α) της 23ης Οκτωβρίου 2009 με μειοδότες:

1. Περγαντή Αχιλλέα το Νο Α (160 Ευρώ)

2. Κολέτσιο Παναγιώτη το Νο Β (160 Ευρώ)

3. Πατσιαούρα Νικολέττα το Νο Γ (155 Ευρώ)

4. Λέφα Μάϊκ το Νο Ε (155 Ευρώ)

5. Παπαιωάννου Σωτήριο το Νο ΣΤ ( 160 Ευρώ) και

Β) της 30ης Οκτωβρίου 2009 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ με μειοδότη:

1. Μπατσικώστα Λεωνίδα το Νο Δ. ( 155 Ευρώ).

Πρέπει να προβούμε στην έγκριση των πρακτικών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με απόρριψη της επαναληπτικής δημοπρασίας.

 

4ον: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πύλης & Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ» στο 4χλμ Πύλης Ελάτης».

Με το άρθρο 225 του Ν. 3463/06, ορίζονται τα εξής:

«1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς  και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι  Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα  οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα  Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και  με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από  κοινού.

Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από  τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση.

Με σκοπό και στόχο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ» στο 4χλμ Πύλης Ελάτης», πρέπει ως Δήμος να προβούμε στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πύλης & Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο Δήμος Πύλης θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κουφογάζο Κων/νο – Δήμαρχο Πύλης και τον Σουφλιά Ιωάννη- Αντιδήμαρχο Πύλης.

Οι λοιποί όροι της Σύμβασης είναι καταγεγραμμένοι στο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υπό λήψη απόφασης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δ. Πύλης – Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων».

Έχει κατανεμηθεί στον Δήμο μας από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων η κάτωθι πίστωση: ποσό ύψους 2.500 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΟΣΚ με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 300,00 Ευρώ, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης του Δήμου Πύλης».

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή της παραπάνω πίστωσης, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτή ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχία Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας εστάλει με το αριθμ. Πρωτ. 14115/26.10.2009 έγγραφό της, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», νομίμως υπογεγραμμένο από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Έργου που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 128/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ, Προϋπολογισμού δαπάνης 277.000,00 Ευρώ, με τελικό ποσό δαπάνης 267.660,98 Ευρώ, με ανάδοχο την ΔΙΚΤΑΜΟΣ Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρία.

Παρακαλώ το Σώμα να  αποφασίσει σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7ον: «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για την οικονομική χρήση έτους 2009».

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος αριθμ. 315/30.12.1999 (ΦΕΚ 302) , το κλαδικό Λογιστικό σχέδιο του άρθρου 1 του Π.Δ. 315/30.12.1999 όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται από τους Δήμους & τις Κοινότητες της πρωτοβάθμιας Αυτ/σης που έχουν είτε πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων με την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού είτε έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δρχ. ετησίως.

Με την παρ. 1 του άρθρου 223 του Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2880/2001,  «Έως το τέλος Απριλίου, εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε».

Με την παρ. 2 του άρθρου 223 του Π.Δ. 410/95 « «Μέσα σε ένα μήνα αφότου παρέλαβε τα  ανωτέρω στοιχεία, η Δημαρχιακή Επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο πέντε ημέρες μετά την λήξη του μήνα, υποβάλλει τον Απολογισμό και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων & Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο απολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή».

Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για τον σκοπό αυτό Συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο στην ανωτέρω ειδική Συνεδρίαση καλείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 & 119 και παρίσταται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει την λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική Συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού λογιστή από την Συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το Συμβούλιο δε έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή που δεν προσήλθε από επόμενο έλεγχο στον Δήμο».

Με βάση τα ανωτέρω καλούμαστε να λάβουμε σχετική απόφαση δηλ. να ορίσουμε ορκωτό Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2009 .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

8ον: «Έγκριση απόδοσης συνδρομής έτους 2009 στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».

 

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας είναι μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ. Με βάση την υπογραφείσα 1η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου ως Δήμος συνδράμουμε ετησίως στην λειτουργία αυτού με ποσό ύψους 300 Ευρώ.

Πρέπει να αποφασίσουμε την απόδοση αυτού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

9ον: «Επί αιτήματος Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης».

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύλης μας γνωστοποιείται η πραγματοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας στην Πύλη, στις 19 Νοεμβρίου 2009.

Ο δραστήριος Εμπορικός Σύλλογος Πύλης ζητά την παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για την πραγμάτωση του 3ου Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα συμβολική οικονομική ενίσχυση για την καλλίτερη φιλοξενία και διαφήμιση του τόπου μας.

Παρακαλώ ως Σώμα να αποφασίσουμε σχετικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

10ον: « Χορήγηση αδειών υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου στον Δήμο μας».

Στον φάκελο του καθενός σας υπάρχει η εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

1ον: Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης ποσού ύψους 305.000 Ευρώ στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης, ως ιδία συμμετοχή αυτής για ένταξη σε Επενδυτικό Πρόγραμμα εκμετάλλευσης Σφαγείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

2ον: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων με τίτλο:

@ «Συντήρηση – αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Αγίου Βησσαρίωνα» –

Αριθμός μελέτης : 28/2007  – Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

@ «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στα τ.δ. Ροπωτού και Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης» –

Αριθμός μελέτης : 06/2007  – Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

@ «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση ΣΚΑΦΙΔΙΑ του τ.δ. Πετροχωρίου» –

Αριθμός μελέτης : 85/2009  – Ανάδοχος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

@ «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Πύλης» –

Αριθμός μελέτης : 111/2009  – Ανάδοχος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΤΟΡΑ.

@ «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων τ.δ. Πύλης» –

Αριθμός μελέτης : 128/2009  – Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

@ «Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου από ΤΣΙΩΝΟΥ εως ιδιοκτησία ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ στο τ.δ. Πετροχωρίου» –

Αριθμός μελέτης : 130/2009  – Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

@ «Ασφαλτόστρωση  δρόμου από παλαιό κοινοτικό γραφείο προς τον οικισμό ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ τ.δ. Κοτρωνίου» –

Αριθμός μελέτης : 204/2009  – Ανάδοχος: ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

@ «Βελτίωση- τσιμεντόστρωση δρόμων στον οικισμό ΤΣΕΚΟΥΡΑ τ.δ. Ροπωτού» –

Αριθμός μελέτης : 203/2009  – Ανάδοχος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Όλοι οι παραπάνω Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες έχουν υπογραφεί νόμιμα από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων, είναι τακτοποιητικοί και με μείωση ως προς τον αρχικό Προϋπολογισμό  του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

3ον: Έγκριση της αριθμ. 264/2009 μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΠΩΤΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 167.957 Ευρώ από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ .

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

4ον: Μετακίνηση Δημάρχου επί τριήμερον στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.