24 Ιούλ 2024 09:06

“Αποφάσεις δέκατης τρίτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (22-10-2012)”

Στη δέκατη τρίτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 22-10-2012, παραβρέθηκαν τα 5 από τα 9 μέλη της Επιτροπής:

Συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα από τα οποία: 1 θέμα ημερήσιας διάταξης και 1 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης  για τις παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης βουστασίου 15 ισοδυνάμων, ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Δασκάλου, στην Τ.Κ. Λυγαριάς του Δήμου Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τις παρακάτω παρεκκλίσεις  από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις του υπό ανέγερση βουστασίου σε γήπεδο της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Λυγαριάς του  Δήμου Πύλης ,ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Δασκάλου, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 4383/ 25-9-2012 εισήγηση της Υπηρεσία Δόμησης /Διοικητικής Υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων, και έχουν ως εξής:

Α)Την μείωση της απόστασης του βουστασίου από τα όρια του γηπέδου: από την πλευρά (ΑΒ) σε 7.00 μέτρα και από την πλευρά (ΔΓ) σε 10.00 μέτρα και

Β) ως προς την διασπορά των κτηρίων σε δύο (2).

Θέμα ημερήσιας διάταξη:

1. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ.», στην Τ.Κ. Λυγαριάς , με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Δασκάλου Γεώργιο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα :

Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΟΥΖΕΡΙ.», στην Τ.Κ. Λυγαριάς , με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Δασκάλου Γεώργιο.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη  λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.