23 Ιούν 2024 07:44

“Αποφάσεις δέκατης τέταρτης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (14-12-2012)”

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 14-12-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά τα 66 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διόρθωσης απογραφής  Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης απογραφής  Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

2.Σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα για ισοσκέλιση προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2012.

4.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

6.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

7.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

8.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

9.Αποδοχή επιχορήγησης προερχόμενης από ΚΑΠ έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης προερχόμενης από ΚΑΠ έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

10.Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) – τροποποίηση προϋπολογισμού.

11.Κατάργηση – διατήρηση  τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς (τροποποίηση της αριθμ. 136/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση – διατήρηση  τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς (τροποποίηση της αριθμ. 136/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

12.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ – ψήφιση πίστωσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ – ψήφιση πίστωσης.

13.Παροχή σύμφωνης γνώμης για την οριστική ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνης γνώμης για την οριστική ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

14.Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης με βάση το Ν. 3879/2010 στις Τοπικές Κοινότητες Πύλης, Γόμφων, Δροσερού, Λυγαριάς, Πηγής, Ελάτης, Φήκης, Στουρναραίικων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης με βάση το Ν. 3879/2010 στις Τοπικές Κοινότητες Πύλης, Γόμφων, Δροσερού, Λυγαριάς, Πηγής, Ελάτης, Φήκης, Στουρναραίικων, Πιαλείας.

15.Συμμετοχή του Δήμου στις πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στις πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας».

16.Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση των πράξεων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση των πράξεων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

17.Παραχώρηση χώρου για στέγαση και λειτουργία του Κέντρου πληροφόρησης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χώρου για στέγαση και λειτουργία του Κέντρου πληροφόρησης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων.

18.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Γόμφων – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Γόμφων – έγκριση εκμίσθωσης.

19.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης  στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης  στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού.

20.Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Γιώτα Απόστολου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Γιώτα Απόστολου).

21.Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Βορδώνη Ελένης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Βορδώνη Ελένης) υπό προϋποθέσεις.

22.Διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση Καλύβα Κων/νου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης (αίτηση Καλύβα Κων/νου).

23.Παραχώρηση γραφείου στον ΤΟΕΒ Ελευθεροχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

24.Ανάκληση της αριθμ. 414/2011 απόφασης σχετικά με τη δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος  Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 414/2011 απόφασης σχετικά με τη δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος  Πύλης.

25.Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για άρση κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας του.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για άρση κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας του.

26.Περιορισμοί βοσκής στο Μοναστηριακό Δάσος Καλογηρομανδρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο Μοναστηριακό Δάσος Καλογηρομανδρίου.

27.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης.

28.Έγκριση κανονισμού χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Πύλης.

29.Γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

30.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

31.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση – τροποποίηση Γενικο Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση – τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) Δήμου Πύλης».

32.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

33.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οχετού ρέματος Ζαχαράκη στο Τ.Δ. Ελάτης» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οχετού ρέματος Ζαχαράκη στο Τ.Δ. Ελάτης» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

34.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δροσοχωρίου» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δροσοχωρίου» του πρώην Δήμου Αιθήκων.

35.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δέσης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δέσης».

36.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Παλαιομοναστήρου Δήμου Γόμφων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Παλαιομοναστήρου Δήμου Γόμφων».

37.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δήμου Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δήμου Γόμφων.

38.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πάρκων και δρόμων στα Δ.Δ. Δ. Γόμφων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πάρκων και δρόμων στα Δ.Δ. Δ. Γόμφων».

39.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πιαλείας».

40.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Πιαλείων και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης» του πρώην Δ. Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Πιαλείων και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης» του πρώην Δ. Πιαλείων.

41.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση συνδετήριων οδών» του πρώην Δ. Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση συνδετήριων οδών» του πρώην Δ. Πιαλείων.

42.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών των Δ.Δ. του Δήμου Πιαλείων» πρώην Δ. Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών των Δ.Δ. του Δήμου Πιαλείων» πρώην Δ. Πιαλείων.

43.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οικία Καλκαντέρα» του πρώην Δ. Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οικία Καλκαντέρα» του πρώην Δ. Πιαλείων.

44.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Πιαλείας».

45.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Βαλομανδρίου Δ.Δ. Παραποτάμου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Βαλομανδρίου Δ.Δ. Παραποτάμου».

46.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Παράμερου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Παράμερου».</p>

47.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχίο αντιστήριξης στο νεκροταφείο Στουρναραίικων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχίο αντιστήριξης στο νεκροταφείο Στουρναραίικων».

48.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Ψάρρο».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Ψάρρο».

49.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία χώρου ελιγμών».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία χώρου ελιγμών».

50.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου».

51.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Αγίου Βησσαρίωνα».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Αγίου Βησσαρίωνα».

52.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Πύλης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Πύλης».

53.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

54.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από παλαιό κοινοτικό γραφείο προς τον οικισμό Στρούγκες Τ.Δ. Κοτρωνίου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από παλαιό κοινοτικό γραφείο προς τον οικισμό Στρούγκες Τ.Δ. Κοτρωνίου».

55.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζόδρομου στο Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

56.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου από Τσιώνου έως ιδιοκτ. Αθ. Οικονόμου στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου από Τσιώνου έως ιδιοκτ. Αθ. Οικονόμου στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

57.Έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

58.Έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας».

59.Έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

60.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δ. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δ. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

61.Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

62.Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών και σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής για το έργο «Αποχέτευση όμβριων υδάτων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών και σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής για το έργο «Αποχέτευση όμβριων υδάτων».

63.Άδειες χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για τις άδειες χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών.

64.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Μουριάς.

65.Αίτημα κατοίκων Τ.Κ. Μυροφύλλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ικανοποίηση αιτήματος κατοίκων Τ.Κ. Μυροφύλλου.

66.Αίτηση του Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “Victor Artant” – ΝΙΚΗ για ενίσχυση προγράμματος αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “Victor Artant” – ΝΙΚΗ για ενίσχυση προγράμματος αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες.

 

Πύλη, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος