29 Μάι 2024 17:12

“Αποφάσεις δέκατης τέταρτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 10-12-2013, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 52 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 51 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τους αντιπροσώπους του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

Ημερήσιας διάταξης:

16.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση ισολογισμού ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. 2ης χρήσης (1-1/31-12-2012).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση ισολογισμού ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. 2ης χρήσης (1-1/31-12-2012).

1.Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου ««Διάνοιξη αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης.

2.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της  Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

3.Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – Δεσμεύσεις του Δήμου για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 2.17 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και τις δεσμεύσεις του Δήμου για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 2.17 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος.

4.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή 2013).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ' κατανομή 2013).

5.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

51.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωφυσική μελέτη για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωφυσική μελέτη για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Γόμφων».

6.Ένταξη Οικονομικών στοιχείων του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο  Δράσης του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

7.Αίτηση Κουρεμένου Αθανασίου για εξώδικο συμβιβασμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με τον Κουρεμένο Αθανάσιο.

8.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

9.Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

10.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για συμμετοχή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Οι Δήμοι στηρίζουν την Τοπική Ανάπτυξη και τις Τοπικές Κοινωνίες: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» και την ψήφιση πίστωσης.

11.Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες δημότες στην Τ.Κ. Στουρναραίικων – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες δημότες στην Τ.Κ. Στουρναραίικων και την ψήφιση πίστωσης.

12.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

13.Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2013.

14.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (2η ανακοίνωση).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (2η ανακοίνωση).

15.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

17.Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

18.Σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης  για την  σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού και τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Τρικκαίων (Διοικητική Υποστήριξη) για τη σύνταξη έκθεσης απόδοσης ή μη της καταληφθείσας δημοτικής έκτασης.

19.Εξέταση αίτησης κ. Ζάχου Δημητρίου σχετικά με καταπάτηση ιδιωτικής του περιουσίας στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του κ. Ζάχου Δημητρίου σχετικά με καταπάτηση ιδιωτικής του περιουσίας στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

20.Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ροπωτού – ορισμός επιτροπής εκτίμησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ροπωτού και τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης.

21.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

22.Αίτηση Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης.

23.Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

24.Διαγραφή βεβαιωθέντων μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή βεβαιωθέντων μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης).

25.Αίτηση Μπουρνάζου Ευάγγελου για αποζημίωση έκτασης λόγω διάνοιξης δρόμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μπουρνάζου Ευάγγελου για αποζημίωση έκτασης λόγω διάνοιξης δρόμου και την υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης.

26.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης» και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

27.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

28.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

29.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

30.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

31.Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

32.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

33.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

34.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

35.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

36.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

37.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελλο» του πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελλο» του πρώην Δήμου Πινδέων.

38.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

39.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

40.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

41.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

42.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

43.Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

44.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου αι βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου αι βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

45.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».

46.Έγκριση 1ου και τελικού Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου και τελικού Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Γόμφων».

48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων».

49.Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

50.Οριστική παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αμμοληψία από τον Πορταϊκό ποταμό στη θέση Ξηροπόρτι του Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων» Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αμμοληψία από τον Πορταϊκό ποταμό στη θέση Ξηροπόρτι του Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων» Ν. Τρικάλων.

Πύλη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ