29 Μάι 2024 17:19

«Αποφάσεις δέκατης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-07-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 10η/29-7-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.
 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2015.
(Αριθμ. απόφασης 198/2015)
 

2.    Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
(Αριθμ. απόφασης 199/2015)


3.    Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2014.
(Αριθμ. απόφασης 200/2015)


4.    Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωμένες οφειλές ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρεών από βεβαιωμένες οφειλές ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ.
(Αριθμ. απόφασης 201/2015)


5.    Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
(Αριθμ. απόφασης 202/2015)


6.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας με απευθείας συμφωνία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας με απευθείας συμφωνία.
(Αριθμ. απόφασης 203/2015)


7.    Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
(Αριθμ. απόφασης 204/2015)


8.    Διάθεση έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.
(Αριθμ. απόφασης 205/2015)


9.    Τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 206/2015)


10.    Τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 207/2015)


11.    Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 208/2015)


12.    Καθορισμός θέσεων περιπτέρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων.
(Αριθμ. απόφασης 209/2015)


13.    Έγκριση της αριθμ. 36/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 36/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 210/2015)


14.    Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.
(Αριθμ. απόφασης 211/2015)


15.    Ορισμός εκπροσώπου εργαζομένων της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. ως μέλος Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου εργαζομένων της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. ως μέλος Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
(Αριθμ. απόφασης 212/2015)


16.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 213/2015)


17.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».
(Αριθμ. απόφασης 214/2015)


18.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 215/2015)

 

Πύλη, 31 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος