29 Φεβ 2024 00:05

“Αποφάσεις δέκατης πέμπτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (3/12/2012)”

Στη δέκατη πέμπτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 3-12-2012, παραβρέθηκαν τα 6 από τα 9 μέλη της Επιτροπής:

Συζητήθηκαν συνολικά 13 θέματα από τα οποία 12 Θέματα ημερήσιας διάταξης και 1 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προέδρευσε το μέλος της πλειοψηφίας,  που είχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. Πλεξίδας Ευθύμιος απουσία του Δημάρχου και Προέδρου της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., κ. Κουφογάζου και του Αντιπροέδρου κ. Λάππα Δημητρίου,

1)Ακύρωση της αριθμ. 14Ης /2012 Συνεδρίασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ του Δήμου Πύλης.

Σύμφωνα με το  Άρθρο 74 «Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Ττου Ν.3852/2010, η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο. Ο κ. Τόλιας , με την 25299/31-10-2012 αίτηση του για παραίτηση από την ιδιότητα του Αντιδημάρχου,  η οποία έγινε αποδεκτή από τον Δήμαρχο του Δήμου Πύλης, έπαψε αυτοδίκαια να κατέχει την  ιδιότητα   προέδρου της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,  την οποία αυτοδίκαια κατέχει πλέον ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουφογάζος.

Η υπ' αριθμ. 25830/9-11-2012 πρόσκληση για την 14η Συνεδρίαση  Συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ, εκ παραδρομής στάλθηκε από τον κ. Τόλια Νικόλαο.

Η  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ,κ αφού συζήτησε το θέμα και έλαβε υπόψη της, το Άρθρο 74 «Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/2010,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ανάκληση της αριθμ. 14ης /2012 Συνεδρίασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Πύλης.

2.Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Πύλης

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης σχέδιο κανονισμού χρήσης Δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου Πύλης.

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης  για τις παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης ποιμνιοστασίου 7,5 ισοδυνάμων , ιδιοκτησίας της «Κουμπής Α-Νέου Κ. Ο.Ε.», στην Τ.Κ. Μουριάς του Δήμου Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τις παρακάτω παρεκκλίσεις  από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις του υπό ανέγερση ποιμνιοστασίου σε γήπεδο της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μουριάς του Δήμου Πύλης, ιδιοκτησίας Α. Κουμπής-Κ. Νέου ΟΕ., όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 5419/9-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσία Δόμησης /Διοικητικής Υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων, και έχουν ως εξής:

α) ως προς την μείωση της απόστασης του ποιμνιοστασίου από τα όρια του γηπέδου: από την πλευρά (ΑΒ) σε 10.00 μ. από την πλευρά (ΑΔ) σε 7.00 μ. από την πλευρά (ΓΔ) σε 12,97 μ.  και από  την πλευρά (ΒΓ) σε 13.00 μ και β) ως προς την διασπορά των κτηρίων σε έξι (6).

4.Εξέταση της αριθμ. 22622/25-9-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Σκριμπώνη, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Γόμφων, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

-Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί ως «καφετέρια» στην Τ.Κ. Γόμφων με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Παναγιώτας Σκριμπώνη.

-Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 3032/15-10-2012/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

-Η ανωτέρω άδεια χορηγείται με παράταση ωραρίου μέχρι την 03.00 ώρα την θερινή περίοδο  και μέχρι 02.00 ώρα την χειμερινή περίοδο.

5.Εξέταση της αριθμ. 25713/7-11-2012 Αίτηση της Παναγιώτας Νιαβή , υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου,  για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση για τα έτη 2012,2013,2014.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

-Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για τα έτη 2012,2013,2014 του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί ως «ταβέρνα» στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Παναγιώτα Νιαβή.

-Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012,2013,2014 γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 5125/22-12-2004 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

-Η ανωτέρω άδεια χορηγείται με παράταση ωραρίου μέχρι την 03.00 ώρα την θερινή περίοδο  και μέχρι 02.00 ώρα την χειμερινή περίοδο.

6.Ανάκληση της 21Ης /2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με Θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE» και λήψη νέας απόφασης με Θέμα: χορήγησης προέγκρισης ή μη, άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ”, στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Ø  Την ανάκληση της αριθμ. 21Ης /2012 Απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην Τ.Κ. Φήκης, στην MARKITANIS ELSIE».

Ø  Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ”, στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. MARKITANIS ELSIE.

Ø  Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Ø  Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Ø  Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

7.Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας  ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.»

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τροποποιημένη) του έργου «ΕΕΕΒ Πιαλείας της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε».

8.Εξέταση της αριθμ. 25741/8-11-12 Καταγγελίας του Καραμάνου Κωνσταντίνου και της αριθμ. 25741/8-11-12 Αίτησης του Καραμάνου Αποστόλου .

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Εισηγούνται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τα παρακάτω:

Να προσκυρωθεί και  να  εξαγοραστεί από τον κ. Καραμάνο Αποστόλη η καταληφθήσα δημοτική έκταση των 61,0 τ.μ σε τιμή μεγαλύτερη αυτής που προτείνεται από την ΔΟΥ με βάση την τρέχουσα αξία ανά τετραγωνικό μέτρο.

9.Εξέταση της αριθμ. 26728/27-11-2012 Αίτησης της κ. Σιαφάκα, Αθηνάς, υπεύθυνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Λυγαριάς, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων για τα έτη 2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την ανανέωση της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο-οβελιστήριο» στην Τ.Κ. Λυγαριάς, για το έτος 2012, στο κατάστημα της κ. Σιαφάκα Αθηνάς.

-Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 2398/30-7-2010/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

-Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα την θερινή περίοδο.

10.Εξέταση της αριθμ. 22597/25-11-2012 Αίτησης του κ. Τζέλιου Αθανασίου, υπεύθυνου λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση επειδή ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης.

11.Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Πρατήριου Άρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής” στην Τ.Κ. Φήκης, στον κ. Κουρσόβαλη Ηλία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα,

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Πρατήριου Άρτου και ειδών Ζαχαροπλαστικής” στην Τ.Κ. Φήκης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Κουρσόβαλη Ηλία.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

12.Τροποποίηση της  αριθμ. 108/2012 Απόφασης  της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με θέμα: «Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Πύλης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χορήγηση άδεια μουσικής -μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Μπαλατσούκα Ηλία.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση επειδή ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης.