07 Δεκ 2023 04:43

“Αποφάσεις δέκατης έκτης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (17/12/2012)”

Στην δέκατη έκτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 17/12/2012, παραβρέθηκαν τα 9 από τα 9 μέλη της Επιτροπής:
 

Συζητήθηκαν συνολικά 5 θέματα από τα οποία 4 θέματα ημερήσιας διάταξης και το 1 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα εκτός ημερήσια διάταξης:

1.Ανανέωση ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ.», ιδιοκτησίας Τζέλιου Αθανασίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ.», ιδιοκτησίας Τζέλιου Αθανασίου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου .

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ3030/13-11-2012 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας

2.Θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου), στην Τ.Κ. Μουριάς με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Χειλημίντρη Φίλλιπο.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

2 Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο – ταβέρνα» στην Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Οβελιστήριο – ταβέρνα» στην Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

3. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ-ζαχαροπλαστείο» στην Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Παπαθανασίου Κωνσταντινιά.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ-ζαχαροπλαστείο» στην Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Παπαθανασίου Κωνσταντινιά. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης, τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.

4. Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Πολύζου Ευαγγελία στην Τ.Κ. Περτουλίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα:

Την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με υπεύθυνη λειτουργίας την κ. Πολύζου Ευαγγελία στην Τ.Κ. Περτουλίου.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Σε χρονικό διάστημα τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, από την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της ΑΙΒ/8577/83/(Β 526) Υγειονομικής Διάταξης , τις Διατάξεις του ΠΔ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της ΚΥΑ 10551/2007/Β 246, τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β'), προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ανακαλείται.