13 Ιούν 2024 22:45

«Αποφάσεις δέκατη τρίτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (04-09-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  ϕαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 13η/4-9-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ).

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόϕασης 219/2015)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόϕασης ένταξης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 41.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την αποδοχή της απόϕασης ένταξης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 41.

(Αριθμ. απόϕασης 220/2015)

2. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

(Αριθμ. απόϕασης 221/2015)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

(Αριθμ. απόϕασης 222/2015)

4. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Κατά πλειοψηϕία το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόϕασης 223/2015)

5. Καθορισμός τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την υποβολή πρότασης προς τον Περιϕερειάρχη Θεσσαλίας για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του τέλους για τις χορηγούμενες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόϕασης 224/2015)

6. Εισήγηση για διαγραϕές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την διαγραϕή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο ΚΟΚ.

(Αριθμ. απόϕασης 225/2015)

7. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

(Αριθμ. απόϕασης 226/2015)

8. Εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 37 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής για κτηνοτροϕικές εγκαταστάσεις.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 37 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής για κτηνοτροϕικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόϕασης 227/2015)

9. Εκμίσθωση του αριθμ. 213 τεμ. του κτηματολογικού πίνακα στην Τ.Κ. Μουριάς για πρόχειρες κτηνοτροϕικές εγκαταστάσεις.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την εκμίσθωση του αριθμ. 213 τεμ. του κτηματολογικού πίνακα στην Τ.Κ. Μουριάς για πρόχειρες κτηνοτροϕικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόϕασης 228/2015)

10. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροϕικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροϕικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαρδικίου με απευθείας συμϕωνία.

(Αριθμ. απόϕασης 229/2015)

11. Αίτηση Κάκια Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Κάκια Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόϕασης 230/2015)

12. Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορϕωτικού Λαογραϕικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για κάλυψη δαπανών της γιορτής κρεμμυδιού.

Κατά πλειοψηϕία το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη διάθεση υλικοτεχνικής βοήθειας στον Εκπολιτιστικό – Μορϕωτικό Λαογραϕικό Σύλλογο Γυναικών Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόϕασης 231/2015)

13. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόϕασης 232/2015)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

(Αριθμ. απόϕασης 233/2015)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακούρι Τ.Κ. Πύλης».

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακούρι Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόϕασης 234/2015)

16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόϕασης 235/2015)

17. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά  – Μαντρί – Διάσελο πρώην Δ. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά  – Μαντρί – Διάσελο πρώην Δ. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόϕασης 236/2015)

18. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την εκπόνηση και παρακολούθηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) Δήμου Πύλης.

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Έργου για την εκπόνηση και παρακολούθηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόϕασης 237/2015)

19. Διατύπωση  γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο, του Νομού Τρικάλων» της ΔΕΗ Α.Ε.

Κατά πλειοψηϕία το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε τη διατύπωση θετικής γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο, του Νομού Τρικάλων» της ΔΕΗ Α.Ε.

(Αριθμ. απόϕασης 238/2015)

 

 

Πύλη, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος