24 Απρ 2024 10:24

«Αποφάσεις δέκατη πέμπτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (11-11-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 15η/11-11-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.
(Αριθμ. απόφασης 280/2015)

2. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 281/2015)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 282/2015)

2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» – αποδοχή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» – αποδοχή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 283/2015)

3. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (γ΄ κατανομή).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (γ΄ κατανομή).
(Αριθμ. απόφασης 284/2015)

4. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (συμπληρωματική πίστωση).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (συμπληρωματική πίστωση).
(Αριθμ. απόφασης 285/2015)

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 286/2015)

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 287/2015)

7. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τον ορισμό ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2015.
(Αριθμ. απόφασης 288/2015)

8. Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
(Αριθμ. απόφασης 289/2015)

9. Διάθεση δημοτικού καταστήματος (πρώην ΚΑΠΗ) στην Τ.Κ. Πύλης για λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση δημοτικού καταστήματος (πρώην ΚΑΠΗ) στην Τ.Κ. Πύλης για στέγαση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου.
(Αριθμ. απόφασης 290/2015)

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 291/2015)

11. Αίτηση Μουμούρη Κων/νας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μουμούρη Κων/νας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
(Αριθμ. απόφασης 292/2015)

12. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού.
(Αριθμ. απόφασης 293/2015)

13. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 294/2015)

14. Έγκριση της αριθμ. 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 295/2015)

15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.
(Αριθμ. απόφασης 296/2015)

16. Αίτηση αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 297/2015)

17. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 298/2015)

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 299/2015)

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 300/2015)

20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
(Αριθμ. απόφασης 301/2015)

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».
(Αριθμ. απόφασης 302/2015)

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 303/2015)

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 304/2015)

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 305/2015)

25. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 306/2015)

26. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 307/2015)

27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 308/2015)

28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 309/2015)

29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 310/2015)

30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

 

(Αριθμ. απόφασης 311/2015)

Πύλη, 12 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος