07 Δεκ 2023 05:58

«Αποφάσεις δεύτερης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-01-2015)»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-1-2015, παραβρέθηκαν παρόντα 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 44 θέματα, εκ των οποίων 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 40 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:
 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή αιτήματος στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. για παράταση χρόνου υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. για παράταση χρόνου υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.

2. Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

3. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

4. Καθορισμός όρων εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό όρων εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
 

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση της αριθμ. 83/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 83/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2015.

2.    Έγκριση της αριθμ. 90/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 90/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

3.    Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2015.

4.    Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

5.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.

6.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2014.

7.    Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών 2014 και 2015 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών 2014 και 2015 (ΣΑΤΑ).

8.    Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (α΄κατανομή).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (α΄κατανομή).

9.    Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

10.    Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

11.    Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2015, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2015, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

12.    Έγκριση συνδρομής εφημερίδων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συνδρομής εφημερίδων.

13.    Πρόταση Τ.Σ. Γόμφων για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του καρναβαλιού Γόμφων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του καρναβαλιού Γόμφων με την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας.

14.    Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου και τον συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

15.    Αίτηση Γιώτα Αποστόλου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Γιώτα Αποστόλου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

16.    Αίτηση Καρακικέ Κων/νου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Καρακικέ Κων/νου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συμψηφισμό μισθωμάτων με το καταβαλλόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

17.    Αίτηση Ρήγα Βασιλείου για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Ρήγα Βασιλείου για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

18.    Αίτηση Θώδη Ελένης για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Θώδη Ελένης για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

19.    Καθορισμός  δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων – έγκριση εκμίσθωσης.

20.    Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

21.    Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

22.    Εκμίσθωση δημοτικής χορτολιβαδικής έκτασης στη θέση «Μάτσα – Μαρτσάδα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης και την εκμίσθωση δημοτικής χορτολιβαδικής έκτασης στη θέση «Μάτσα – Μαρτσάδα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

23.    Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Αλμπίνα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης και την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Αλμπίνα» Τ.Κ. Πιαλείας για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

24.    Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Βρύσες» οικισμού Παλιαοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης και την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού δάσους στη θέση «Βρύσες» οικισμού Παλιαοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

25.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».

26.    Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016.

27.    Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.

28.    Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

29.    Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

30.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

31.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

32.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

33.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

34.    Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

35.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

36.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας» – συγκρότηση επιτροπής.

37.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής» – συγκρότηση επιτροπής.

38.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακκούρι Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό Κακκούρι Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

39.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.

40.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Πύλη, 29 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος