04 Μαρ 2024 14:23

“Αποφάσεις δεύτερης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (24-1-2014)”

Στη δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 24-1-2014, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 48 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 3 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 45 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της αριθμ. 6/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 6/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2014.

2.Έγκριση της αριθμ. 3/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 3/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2014. 

3.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (1η κατανομή 2014). 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (1η κατανομή 2014).

Ημερήσιας διάταξης:

40.Αίτηση Ηλία Αριστέας για ρύθμιση και διαγραφή οφειλών της προς το Δήμο από μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Ηλία Αριστέας για ρύθμιση και διαγραφή οφειλών της προς το Δήμο από μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

37. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης του προς ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Παναγιώτη Φιστόπουλου με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης του προς ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Παναγιώτη Φιστόπουλου με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Φήκης.

24. Πρόταση συνεργασίας με ιστοσελίδα με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των μνημείων και αξιοθέατων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των προτεινόμενων ενεργειών τουριστικής προβολής του Δήμου.

1.Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2013.

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

4.Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

5.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

6.Ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2013, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2013, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

7.Έγκριση της αριθμ. 90/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 90/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

8.Αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιχορήγησή της από τον σχολικό κλήρο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιχορήγησή της από τον σχολικό κλήρο.

9.Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

10.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

11.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

12.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2014.

13.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2014.

14.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2014.

15.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

16.Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

17.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

18.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

19.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

20.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

21.Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

22.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

23.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

25.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» για την ψηφιακή υπηρεσία «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» για την ψηφιακή υπηρεσία «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)».

26. Απόσυρση της πρότασης – αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση της πρότασης – αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

27. Υποβολή επικαιροποιημένου αιτήματος ένταξης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή επικαιροποιημένου αιτήματος ένταξης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

28. Έγκριση επικαιροποιημένης προμελέτης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης προμελέτης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ».

29.  Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης τεχνικού συμβούλου ώστε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ να γίνει επικαιροποίηση, σύνταξη εκ νέου του φακέλου και υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρότασης για το ενεργοβόρο Σχολικό Συγκρότημα Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης τεχνικού συμβούλου ώστε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ να γίνει επικαιροποίηση, σύνταξη εκ νέου του φακέλου και υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρότασης για το ενεργοβόρο Σχολικό Συγκρότημα Πύλης.

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση στον οικισμό Βαρκά».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση στον οικισμό Βαρκά».

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Νέας Πεύκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Νέας Πεύκης».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

34. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

35. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

36. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γιαννακάκου Θωμά βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γιαννακάκου Θωμά βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού.

38. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

39. Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύρρας.

41. Αίτηση Ηλία Αριστέας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ηλία Αριστέας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

42. Αίτηση Μαρμάγγελου Βασιλικής για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μαρμάγγελου Βασιλικής για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

43. Αίτηση Μπατσικώστα Δήμητρας για διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Παράμερου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μπατσικώστα Δήμητρας για διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Παράμερου.

44. Αίτηση Παπαϊωάννου Σωτηρίου για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης πρόχειρης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Παπαϊωάννου Σωτηρίου για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης πρόχειρης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

45. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

 

Πύλη, 27 Ιανουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ