02 Οκτ 2023 20:19

“Αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Πύλης (17-09-09)”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009».

Έχει  κατανεμηθεί στον Δήμο μας από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων ποσό ύψους 4.500 Ευρώ, από Πρόγραμμα ΚΑΠ 2009 (Μικρά έργα – κάλυψη εκτάκτων αναγκών με απόφαση Νομάρχη) με παράλληλη χρηματοδότηση του Δήμου ύψους 500,00 Ευρώ,

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην αποδοχή των παραπάνω πιστώσεων, στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης τρέχοντος οικονομικού έτους εγγράφοντας αυτά ως έσοδο και έξοδο, στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Νομαρχία Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

2ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.220,49 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.161,74 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4ον: «Έγκριση μελέτης  με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.198,81 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από Δημοτικούς πόρους.

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» προς ένταξη σε Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6ον: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  μελέτης  με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας υποβλήθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΕ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ», νομίμως υπογεγραμμένου από την επιβλέπουσα του έργου και την Προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων. Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 203/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ.

Το έργο εκτελέστηκε από τον ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ- ΕΔΕ.

Δεν παρατηρείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου απεναντίας μείωση κατά 4.224,09 Ευρώ και προτείνουμε την έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7ον: «Έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων μας υποβλήθηκε ο Φάκελος Ασφαλείας  και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχεδίου Ασφάλειας & υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 84/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων.

Πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε στην έγκριση αυτού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

8ον: «Κατανομή ΣΑΤΑ».

Με  έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & ΝΠΔΔ μας γνωστοποιείται η απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σχετικά με την 3η κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009.

Ως Σώμα πρέπει να προβούμε στην κατανομή αυτής σε δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9ον: «Επί καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη ατόμων με Μερική Απασχόληση  & Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής».

Με το αριθμ. Πρωτ.  ΤΤ 27174/16.05.2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης που είχαμε υποβάλλει ως Δήμος.

Η Επιτροπή ενέκρινε την επιδότηση δεκαοκτώ θέσεων μερικώς απασχολουμένου προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004.

Πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε στην λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων  που θα προκηρυχθούν, δεδομένου ότι γνωρίζουμε καλλίτερα τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητες ως Δήμος, πάντα βέβαια σε σχέση με το υποβληθέν και εγκριθέν επιχειρησιακό σχέδιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού μερικής απασχόλησης αποτελεί έργο Επιτροπής η οποία προβλέπεται από τον Νόμο 3250/2004 και η οποία αποτελείται από τρείς Δημοτικούς υπαλλήλους.

Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

****  Με αφορμή την συζήτηση του παραπάνω σχετικού θέματος ζητήθηκε από το Σώμα και ελήφθη απόφαση για την πρόσληψη με μερική απασχόληση αποκλειστικώς χρηματοδοτούμενη από τον Δήμο μας τεσσάρων ακόμη θέσεων καθώς επίσης  για την πρόσληψη με δίμηνη διάρκεια σύμβασης δύο ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύλης μέχρι της οριστικής πρόσληψης των μερικώς απασχολουμένων.

 

10ον: «Περί παραχώρησης – χορήγησης άδειας επέμβασης στο 4ο χλμ Πύλης Ελάτης με σκοπό την κατασκευή μικρού δημοτικού έργου για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και την τουριστική αναψυχή».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ υπερτονίζοντας την χρησιμότητα κατασκευής μικρής Αγοράς από την ΑΝΕΝΤ, μέσω του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, με την συνεργασία του Δήμου Πύλης, δεδομένου ότι και ο χώρος αναβαθμίζεται αισθητικά – τουριστικά και αντιμετωπίζεται ως ένα βαθμό η ανεργία.

 

11ον: «Επί αιτήματος Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών».

Υπεβλήθη αίτημα του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, την οποία έχετε μπροστά σας, με σκοπό την χρηματοδότηση από πλευράς Δήμου για την διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης για τα μέλη του.

Με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι δημότής μας, η δε εκδήλωση θα λάβει μέρος στον Δήμο Πύλης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

12ον: «Έγκριση πρακτικού  καθορισμού και διάθεσης χώρων σε  πολιτικά κόμματα για τις Εθνικές εκλογές της 04ης Οκτωβρίου 2009».

Έχουμε το Πρακτικό καθορισμού και διάθεσης χώρων σε  πολιτικά  κόμματα για τις Εθνικές εκλογές της 04ης Οκτωβρίου 2009.

Πρέπει πάνω σε αυτό να αποφασίσουμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Πύλης – Τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

3. Παράταση μίσθωσης των Δημοτικών Σφαγείων στην ΔΕΚΑΔΗΠ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.