24 Απρ 2024 08:18

“Αποφάσεις Δ.Σ.(11-03-09) Δήμου Πύλης.”

Στην τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 5/2009 που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Μαρτίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1. «Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η ένταξη των κάτωθι έργων στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ:

@ «Αποκατάσταση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο δ.δ. Πύλης ( Β΄ ΦΑΣΗ)». Προϋπολογισμού δαπάνης 114.532,74 Ευρώ,

@ «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο τ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα», Προϋπολογισμού δαπάνης 34.000,00 Ευρώ και

@ «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Πύλης», Προϋπολογισμού δαπάνης 53.501,65 Ευρώ.

Οι συγκεκριμένες πιστώσεις προέρχονται από τις εκπτώσεις που δόθηκαν κατά την δημοπράτηση άλλων έργων, που είναι σε εξέλιξη.

 

2. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

Από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων νομίμως θεωρημένη και ηλεγμένη υποβλήθηκε η αριθμ. 39/2009 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», Προϋπολογισμού δαπάνης 34.000,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Ως Σώμα πρέπει να προβούμε στην έγκριση – παραλαβή της παραπάνω μελέτης, ώστε στην συνέχεια να φθάσουμε στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

3. «Περί τρόπου μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2009».

Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων ( Τσάπα – γκρέηντερ – φορτωτή ) για την κάλυψη των αναγκών μας για το έτος 2009, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκή αριθμό τέτοιων μηχανημάτων για τον καθαρισμό και βελτίωση των αγροτικών δρόμων και για άλλες εργασίες.

Προτείνεται η μίσθωση των ιδιωτικών αυτών μηχανημάτων να γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 270/1981.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή θα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της δημοπρασίας με ενδεικτικό Προϋπολογισμό ύψους 42.000,00 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

4. «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΕΣΔΔΑ για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες».

Με το αριθμ. Πρωτ. 10693/27.02.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόφαση του Υφυπουργού κ. Νάκου χρηματοδοτείται ο Δήμος μας με το ποσό των 30.000,00 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραπάνω ποσού και την εγγραφή αυτού στους ανάλογους Κωδικούς Αριθμούς του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, ως έσοδο και έξοδο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

5. «Αποδοχή πιστώσεων και κατανομή αυτών για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πύλης».

Μετά την κατανομή πίστωσης στον Δήμο μας με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας, μετά την απόφαση-εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας πρέπει ως Σώμα να προβούμε στην κατανομή των ανωτέρω στις Σχολικές Επιτροπές των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας, έχοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των Σχολικών μονάδων για να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές τους υποχρεώσεις είναι μεγάλες και με δεδομένο ότι έχει αποφασισθεί από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η κατανομή να έχει την μορφή του 55% για τα Γυμνάσια- Λύκειο και ΤΕΕ και το 45% να δοθεί αναλογικά στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι πλέον έχει καταργηθεί η ενιαία Επιτροπή 1ου-2ου Γυμνασίου & Λυκείου Πύλης και έχουν δημιουργηθεί τρείς (3) νέες Σχολικές Επιτροπές αυτόνομες με μορφή κατανομής 40% για Σ.Ε. Γενικού Λυκείου, 30% για 1ο Γυμνάσιο και 30% για 2ο Γυμνάσιο, πρέπει να προβούμε στην εκταμίευση του ποσού αυτού, ως κάτωθι:

α) πίστωση ύψους 13.940,00 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Πύλης,

β) πίστωση ύψους 10.000 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πύλης,

γ) πίστωση ύψους 10.000 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή 2υ Γυμνασίου Πύλης,

β) πίστωση ύψους 6.500 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή του ΤΕΕ Πύλης.

δ) πίστωση ύψους 4.000 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνίου,

ε) πίστωση ύψους 3.100 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Πετροχωρίου .

στ) πίστωση ύψους 2.000 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκαρυάς.

ζ) πίστωση ύψους 4.000 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ροπωτού.

η) πίστωση ύψους 5.100 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα.

θ) πίστωση ύψους 13.862 Ευρώ και την απόδοση αυτής στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Πύλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

6. Έγκριση όρων λήψης δανείου για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού από Τ.Π.& Δανείων».

Με την αριθμ. 145/2008 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατ΄ αρχήν η σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με σκοπό την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μας στον Τομέα της καθαριότητας και του ευπρεπισμού της πόλης μας δηλ. α) Εξαρτήματος εκχιονιστικής λεπίδας με ποσό ύψους 14.010,00 Ευρώ, β) εξαρτήματος υδραυλικού χορτοκοπτικού βραχίονα με ποσό ύψους 124.990,00 Ευρώ και γ) Αναρροφητικό σάρωθρο με ποσό ύψους 45.000,00 Ευρώ, βάσει και των σχετικών μελετών που έχουν συνταχθεί. Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το αριθμ. Πρωτ. 20604/12.02.2009 έγγραφό του συμφωνεί με την χορήγηση του δανείου ύψους 84.000,00 με τους εξής όρους: Διάρκεια εξόφλησης δανείου 5 χρόνια με έναρξη την 01/01 του επόμενου μήνα της συνομολόγησης.

Επιτόκιο χορήγησης 5,90%.

Ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση: 19.887,08 Ευρώ.

Οι λεπτομερείς όροι περιγράφονται στο δανειστικό συμβόλαιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

7. «Λήψη δανείου για την κάλυψη συμμετοχής Δήμου σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΔΕΚΑΔΗΠ)».

Με την αριθμ. 157/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑΔΗΠ) ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και την αύξηση αυτού κατά 200.000 Ευρώ.

Μετά την από 13.03.2008 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την συνταχθείσα οικονομοτεχνική μελέτη και την τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΚΑΔΗΠ καθώς και της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου της,

πρέπει τώρα ψος 200.000,00 Ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, έτσι ώστε να προνα προβούμε στην λήψη ΚΑΤ΄ ΑΡΧΗΝ απόφασης για την σύναψη δανείου, σε ύχωρήσει ουσιαστικά η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επιχείρησης και η συμμετοχή του Δήμου.

Είναι αναγκαιότητα αυτό δεδομένου ότι η Δημοτική Επιχείρηση έχει μεγάλο και σοβαρό αντικείμενο δράσης:

Εκμεταλλεύεται και λειτουργεί τα Δημοτικά Σφαγεία, έχοντας σαν στόχο την συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα σε παρεμφερή αντικείμενα.

Υλοποιεί το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Έχει δυνατότητα – σύμφωνα με το υπάρχον Καταστατικό – να προβεί σε ενέργειες δημιουργίας & εκμετάλλευσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκιγκ) – Κατασκευή και διαχείριση εκθεσιακών χώρων – Παραγωγή διαφήμισης και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής – Δημιουργία τουριστικών – πολιτιστικών επιχειρήσεων και διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων – Ανάδειξη, προβολή και προώθηση τουριστικών πόρων του Δήμου μας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πανάγος Λεωνίδας μειοψήφισε.

 

8. «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίου Βησσαρίωνα ».

«Υπεβλήθησαν τα Απολογιστικά στοιχεία του παρελθόντος οικονομικού έτους 2008, μαζί με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά -παραστατικά στοιχεία, από την Σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίου Βησσαρίωνα.

Παρουσιάζεται η κάτωθι εικόνα:

ΕΣΟΔΑ: 16.133,70 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 10.309,93 Ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Καταθέσεις: 5.803,03 Ευρώ.

<p align=”justify”>Μετρητά: 20,74 Ευρώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ.

 

9. « Επί αιτήσεως δημοτών μας».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η παραπομπή του θέματος και ο ορισμός δικηγόρου για την επίλυση του προβλήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ