«Αποφάσεις 8ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (03-07-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/03-07-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Αίτημα κ. Κωστούλα Μιχαήλ για παράταση πρωτοκόλλων εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στις συστάδες 2α και 2β του Δημοτικού Δάσους Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος κ. Κωστούλα Μιχαήλ για παράταση πρωτοκόλλων εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στις συστάδες 2α και 2β του Δημοτικού Δάσους Μεσοχώρας.
(Αριθμ. απόφασης 177/2018)

Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 178/2018)

Ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Β2 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Β2 Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Τ.Κ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 179/2018)

Έγκριση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της ανασύνταξης του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πινδέων».
(Αριθμ. απόφασης 180/2018)

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λίμνες-Γιδαρέικα» της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λίμνες-Γιδαρέικα» της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 181/2018)

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».
(Αριθμ. απόφασης 182/2018)

Ορισμός υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
(Αριθμ. απόφασης 183/2018)

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πύλης και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πύλης και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
(Αριθμ. απόφασης 184/2018)

Πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του 82 του Ν. 4483/2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του 82 του Ν. 4483/2017.
(Αριθμ. απόφασης 185/2018)

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Πύλης (Ν. Τρικάλων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – αποδοχή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Πύλης (Ν. Τρικάλων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – αποδοχή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 186/2018)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 187/2018)

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 188/2018)

Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018» – Ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018» – Ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 189/2018)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
(Αριθμ. απόφασης 190/2018)

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Αριθμ. απόφασης 191/2018)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 192/2018)

Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αναφοράς εκ μέρους της αιτούσας στην αρμόδια επιτροπή διακανονισμού.

(Αριθμ. απόφασης 193/2018)

Αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Αρματολικιωτών για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρματολικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Αρματολικιωτών για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρματολικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.
(Αριθμ. απόφασης 194/2018)

Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 195/2018)

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 196/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
(Αριθμ. απόφασης 197/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».
(Αριθμ. απόφασης 198/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 199/2018)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 200/2018)

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 201/2018)

 

Πύλη, 5 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος