«Αποφάσεις 7ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (08-06-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 7η/08-06-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή πίστωσης από ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη δαπανών αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από τις πρόσφατες θεομηνίες στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη δαπανών αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από τις πρόσφατες θεομηνίες στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 143/2018)

Έγκριση της αριθμ. 36/2018 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 36/2018 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 144/2018)

Ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση έκθεσης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 145/2018)

Υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. (άρθρο 79 Ν. 4316/2014).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 146/2018)

Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 147/2018)

Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
(Αριθμ. απόφασης 148/2018)

Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Αριθμ. απόφασης 149/2018)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 150/2018)

Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 151/2018)

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
(Αριθμ. απόφασης 152/2018)

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
(Αριθμ. απόφασης 153/2018)

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα τέλη ύδρευσης στον οικισμό Βαλομανδρίου Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 154/2018)

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Πύλης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Πύλης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
(Αριθμ. απόφασης 155/2018)

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 156/2018)

Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για παράταση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μπρίζα Αγορίτσας για παράταση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 157/2018)

Καθορισμός χρήσεων γης – έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως 30 ετών, δημοτικών εκτάσεων που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία στην Τ.Κ. Μουριάς – καθορισμός όρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεων γης – έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως 30 ετών, δημοτικών εκτάσεων που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία στην Τ.Κ. Μουριάς – καθορισμός όρων.
(Αριθμ. απόφασης 158/2018)

Καθορισμός χρήσεων γης δημοτικών εκτάσεων – υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία και λειτουργία Βοτανικού Πάρκου στην Τ.Κ. Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεων γης δημοτικών εκτάσεων – υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία και λειτουργία Βοτανικού Πάρκου στην Τ.Κ. Πιαλείας.
(Αριθμ. απόφασης 159/2018)

Αίτηση Αναγνώστου Κωνσταντίνου για χορήγηση οικονομικής συνδρομής λόγω καθίζησης της οικίας του στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Αναγνώστου Κωνσταντίνου για χορήγηση οικονομικής συνδρομής λόγω καθίζησης της οικίας του στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.
(Αριθμ. απόφασης 160/2018)

Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αντάμωμα στην ορεινή πατρίδα» των Τ.Κ. Βαλκάνου, Μοσχοφύτου & Πολυνερίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αντάμωμα στην ορεινή πατρίδα» των Τ.Κ. Βαλκάνου, Μοσχοφύτου & Πολυνερίου.
(Αριθμ. απόφασης 161/2018)

Αίτηση Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Τρικάλων για χρηματοδότηση διεξαγωγής ημερίδας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Τρικάλων για χρηματοδότηση διεξαγωγής ημερίδας.
(Αριθμ. απόφασης 162/2018)

Αίτηση Αθλητικού Συλλόγου Ήφαιστος Φήκης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Αθλητικού Συλλόγου Ήφαιστος Φήκης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις του Συλλόγου.
(Αριθμ. απόφασης 163/2018)

Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση «Ε΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση «Ε΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».
(Αριθμ. απόφασης 164/2018)

Αίτηση Αθλητικού Σωματείου «Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην διοργάνωση του όπεν αγώνα ορεινής ποδηλασίας (ΜΤΒ) με την επωνυμία «Bike Odyssey».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Αθλητικού Σωματείου «Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην διοργάνωση του όπεν αγώνα ορεινής ποδηλασίας (ΜΤΒ) με την επωνυμία «Bike Odyssey».
(Αριθμ. απόφασης 165/2018)

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
(Αριθμ. απόφασης 166/2018)

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 167/2018)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 168/2018)

Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355 της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση Ύψωμα Κούνια του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355 της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση Ύψωμα Κούνια του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 169/2018)

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Καλογήρων, Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Καλογήρων, Πύρρας.
(Αριθμ. απόφασης 170/2018)

Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.
(Αριθμ. απόφασης 171/2018)

Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 172/2018)

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 173/2018)

Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
(Αριθμ. απόφασης 174/2018)

Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 175/2018)

Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 176/2018)

 

Πύλη, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος