«Αποφάσεις 6ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-05-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 6η/22-5-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Υπογραφή σύμβασης παράτασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης παράτασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2015.
(Αριθμ. απόφασης 136/2017)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 137/2017)

2. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
(Αριθμ. απόφασης 138/2017)

 

 

Πύλη, 23 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος