«Αποφάσεις 5ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-04-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 5η/30-5-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 134/2016)

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς».

(Αριθμ. απόφασης 135/2016)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ελάτης» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

(Αριθμ. απόφασης 136/2016)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μουριάς» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

(Αριθμ. απόφασης 137/2016)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

(Αριθμ. απόφασης 138/2016)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

(Αριθμ. απόφασης 139/2016)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 140/2016)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 141/2016)

 

 1. Έγκριση της πρότασης της Φάσης ΙΙ του προγράμματος URBACT IIIAgriUrban.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της πρότασης της Φάσης ΙΙ του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban.

(Αριθμ. απόφασης 142/2016)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην MolletdeValles και στο Θερινό Πανεπιστήμιο – ψήφιση πίστωσης. 

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Mollet-de-Valles  και στο Θερινό Πανεπιστήμιο – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 143/2016)

 

 1. Σύσταση Τοπικής Ομάδας Έργου URBACTAgriUrban.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Τοπικής Ομάδας Έργου URBACT – Agri-Urban.

(Αριθμ. απόφασης 144/2016)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Το προσφυγικό».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Το προσφυγικό».

(Αριθμ. απόφασης 145/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής και την επιστροφή ποσού.

(Αριθμ. απόφασης 146/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

(Αριθμ. απόφασης 147/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 148/2016)

 

 1. Πρακτικό & Γνωμοδότηση Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου .

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού και την αποδοχή της γνωμοδότησης της Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου .

(Αριθμ. απόφασης 149/2016)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

(Αριθμ. απόφασης 150/2016)

 

 1. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας και την ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 151/2016)

 

 1. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για συνδιοργάνωση πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Δ΄ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Δ΄ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

(Αριθμ. απόφασης 152/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 153/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Καλογήρων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Καλογήρων.

(Αριθμ. απόφασης 154/2016)

 

 1. Αίτηση Μουμούρη Κωνσταντίνας για ανάκληση της αριθμ. 292/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτηση της ίδιας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μουμούρη Κωνσταντίνας για ανάκληση της αριθμ. 292/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτηση της ίδιας για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόφασης 155/2016)

 

 1. Αίτηση Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.

(Αριθμ. απόφασης 156/2016)

 

 1. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ.

(Αριθμ. απόφασης 157/2016)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 158/2016)

 

 1. Συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τη συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 159/2016)

 

 1. Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων – Έγκριση τελικής προγραμματικής σύμβασης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων – Έγκριση τελικής προγραμματικής σύμβασης.

(Αριθμ. απόφασης 160/2016)

 

 1. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των υφιστάμενων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των υφιστάμενων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 161/2016)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τοπική Κοινότητα Καλογήρων για το έτος 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τοπική Κοινότητα Καλογήρων για το έτος 2016.

(Αριθμ. απόφασης 162/2016)

 

 1. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 163/2016)

 

 1. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως της Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την  τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως της Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 164/2016)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 126/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 126/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

(Αριθμ. απόφασης 165/2016)

 

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου.

(Αριθμ. απόφασης 166/2016)

 

 1. Συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού φαρμακείου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού φαρμακείου.

(Αριθμ. απόφασης 167/2016)

 

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.

(Αριθμ. απόφασης 168/2016)

 

 1. Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 169/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.

(Αριθμ. απόφασης 170/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2015.

(Αριθμ. απόφασης 171/2016)

 

 1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης – Εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης – Εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ.

(Αριθμ. απόφασης 172/2016)

 

 1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης – Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης – ορισμό Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 173/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».

(Αριθμ. απόφασης 174/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 175/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 176/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

(Αριθμ. απόφασης 177/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.

(Αριθμ. απόφασης 178/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 179/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 180/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 181/2016)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος».

(Αριθμ. απόφασης 182/2016)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 183/2016)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 184/2016)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

(Αριθμ. απόφασης 185/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες δημοτικών εκτάσεων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες δημοτικών εκτάσεων».

(Αριθμ. απόφασης 186/2016)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών.

(Αριθμ. απόφασης 187/2016)

 

 

Πύλη, 31 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος