06 Δεκ 2023 09:55

«Αποφάσεις 3ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-03-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 3η/16-3-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 58/2016)

 

 1. Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 59/2016)

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων, έτους 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων, έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 60/2016)

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 61/2016)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 62/2016)

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

(Αριθμ. απόφασης 63/2016)

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 64/2016)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

(Αριθμ. απόφασης 65/2016)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

(Αριθμ. απόφασης 66/2016)

 

 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών.

(Αριθμ. απόφασης 67/2016)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

(Αριθμ. απόφασης 68/2016)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 69/2016)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 70/2016)

 

 1. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ.

(Αριθμ. απόφασης 71/2016)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 72/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 73/2016)

 

 1. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 74/2016)

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 75/2016)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση επί του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία (Κληροδότημα Ιωάννη Αγόρου) υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς – επιστολή ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση επί του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία (Κληροδότημα Ιωάννη Αγόρου) υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς – επιστολή ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου.

(Αριθμ. απόφασης 76/2016)

 

 1. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 77/2016)

 

 1. Αίτηση Θεοδώρας Ζήτρου, ΟΔΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ Ο.Ε. και Παναγιώτη Αδάμου για εξώδικο συμβιβασμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Θεοδώρας Ζήτρου, ΟΔΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ Ο.Ε. και Παναγιώτη Αδάμου για εξώδικο συμβιβασμό.

(Αριθμ. απόφασης 78/2016)

 

 1. Αίτηση Σαργιώτη Ευγενίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Σαργιώτη Ευγενίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.

(Αριθμ. απόφασης 79/2016)

 

 1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης και Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή γραφείων στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό – παραχώρηση χρήσης  δημοτικής έκτασης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης και στον Ορειβατικό Περιηγητικό Όμιλο Πύλης για κατασκευή γραφείων.

(Αριθμ. απόφασης 802016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 81/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθ. απόφασης 82/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.

(Αριθ. απόφασης 83/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.

(Αριθ. απόφασης 84/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθ. απόφασης 85/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

(Αριθ. απόφασης 86/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γόμφων.

(Αριθ. απόφασης 87/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».

(Αριθ. απόφασης 88/2016)

 

 1. Καθορισμός θέσεων και τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων και τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 89/2016)

 

 1. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Πύρρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 90/2016)

 

 1. Περιορισμοί βοσκής στο δημοτικό δάσος Δέσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Δέσης.

(Αριθμ. απόφασης 91/2016)

 

 1. Περιορισμοί βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος Βαθυρεύματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος Βαθυρεύματος.

(Αριθ. απόφασης 92/2016)

 

 1. Μη άσκηση διοικητικής αποβολής σε βάρος των κ.κ. Σωτηρίου και Ελένης Γούσιου και Σωτηρίας Μέκια.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μη άσκηση   διοικητικής αποβολής σε βάρος των κ.κ. Σωτηρίου και Ελένης Γούσιου και Σωτηρίας Μέκια.

(Αριθ. απόφασης 93/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 94/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθ. απόφασης 95/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθ. απόφασης 96/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας».

(Αριθ. απόφασης 97/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».

(Αριθ. απόφασης 98/2016)

 

 1. Ανάκληση της αριθμ. 333/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 333/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

(Αριθ. απόφασης 99/2016)

 

 1. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

 

(Αριθ. απόφασης 100/2016)

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για δήλωση χρησικτησίας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για δήλωση χρησικτησίας της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

(Αριθ. απόφασης 101/2016)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

(Αριθμ. απόφασης 102/2016)

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών – έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών – έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 103/2016)

 

Πύλη, 17 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος