29 Νοέ 2023 23:02

«Αποφάσεις 1ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-01-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 1η/22-1-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγώνες των αγροτών.
(Αριθμ. απόφασης 1/2016)

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 2/2016)

2. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 3/2016)

3. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.
(Αριθμ. απόφασης 4/2016)

4. Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την 3541/15-1-2015 απόφαση Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και την 3576/17-12-2015 τροποποιητική αυτής.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, την 3541/15-1-2015 απόφαση Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και την 3576/17-12-2015 τροποποιητική αυτής.
(Αριθμ. απόφασης 5/2016)

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2015.
(Αριθμ. απόφασης 6/2016)

6. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
(Αριθμ. απόφασης 7/2016)

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 8/2016)

8. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 9/2016)

9. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 10/2016)

10. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2016, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2016, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 12/2016)

11. Έγκριση συνδρομής εφημερίδων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συνδρομής εφημερίδων.
(Αριθμ. απόφασης 12/2016)

12. Εκποίηση ακινήτων στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν εκποίησης ακινήτων στην Τ.Κ. Πηγής και την υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των ακινήτων.
(Αριθμ. απόφασης 13/2016)

13. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 14/2016)

14. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 15/2016)

15. Αίτηση Κάκια Αποστόλου για διακοπή μίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κάκια Αποστόλου για διακοπή μίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 16/2016)

16. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 17/2016)

17. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.
(Αριθμ. απόφασης 18/2016)

18. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή ποσών από καταβληθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
(Αριθμ. απόφασης 19/2016)

19. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή ή συμψηφισμό ποσού από παράβολο για έκδοση άδειας μουσικής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον συμψηφισμό ποσού από παράβολο για έκδοση άδειας μουσικής με οφειλές.
(Αριθμ. απόφασης 20/2016)

20. Έγκριση της αριθμ. 77/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 77/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 21/2016)

21. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 22/2016)

22. Απόφαση – γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 23/2016)

23. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 24/2016)

24. Αίτηση αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 25/2016)

25. Επανέγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανέγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 26/2016)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 27/2016)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».
(Αριθμ. απόφασης 28/2016)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 29/2016)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά».
(Αριθμ. απόφασης 30/2016)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 31/2016)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 32/2016)

32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 33/2016)

33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
(Αριθμ. απόφασης 34/2016)

34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
(Αριθμ. απόφασης 35/2016)

35. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.
(Αριθμ. απόφασης 36/2016)

36. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.
(Αριθμ. απόφασης 37/2016)

37. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 38/2016)

38. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
(Αριθμ. απόφασης 39/2016)

39. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 40/2016)

40. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 41/2016)

 

Πύλη, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος