13 Ιούλ 2024 02:42

“Απόφαση 6/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                           Αριθμ. Απόφ.:6/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αίτησης Ξαγαρά Κωνσταντίνου»

Στη Λυγαριά, σήμερα 7 Φεβρουαρίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 1430/3-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος – Πρόεδρος

1.

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια –

 

6.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.     Κατσίβελος Βύρων –         »

 

8.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

9.     Καλαμαράς Στέφανος-     »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Φωτάκη Ευθυμία, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Ο ενδιαφερόμενος θέλει να προχωρήσει σε συλλογή αμμοχάλικου ποσότητας 2.000 κυβικών μέτρων από τον Πορταϊκό Ποταμό. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων . Επίσης με την ως τώρα ακολουθούμενη διαδικασία  ο εργολάβος που έχει αναλάβει δημόσιο έργο θα μπορεί με βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) μπορεί να κάνει αμμοληψία. Οι δε αιτήσεις που κατατίθενται είναι συνήθως πάρα πολλές και ο αιτών ενδιαφέρεται για ιδιωτική χρήση. Για την Δημοτική Ενότητα Γόμφων  υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -παρουσιάστηκαν ο χάρτης και τα στοιχεία της μελέτης – η οποία όμως δυστυχώς δεν τηρείται, ενώ υπάρχει προς το παρών και αδυναμία ελέγχου από την υπηρεσία μας. Γι αυτό άλλωστε το λόγο έχει επιβληθεί στον πρώην Δήμο Γόμφων πρόστιμο για έγκριση παράνομης αμμοληψίας. Λόγω όμως της πολύ μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής του ποταμού και της σοβαρότητας του θέματος προτείνω να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης»

Στη συνέχεια παρενέβη η κα. Μπουροκώστα και εισηγήθηκε να γίνουν οι ανάλογες μελέτες και ο πρόεδρος συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να γίνει και μηχανισμός ελέγχου και προστίμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε προσεκτικά όλα τα δεδομένα

Αποφασίζει-Ομόφωνα

1.    Ο κ. Ξαγαράς Κωνσταντίνος θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον στοιχεία σχετικά με το λόγο της αίτησης αμμοληψίας.

2.    Το θέμα παραπέμπεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης λόγω της σοβαρότητάς του και της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής που έχει επέλθει στον Πορταϊκό Ποταμό. Προτείνει την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ολόκληρο το μήκος του ποταμού, την δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού και προστίμων – Σχέδιο διαχείρισης Πορταϊκού Ποταμού.

3.    α. Αποφασίζει προσωρινά και ως τις 30/6/2011 την ισχύ της υπάρχουσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων που αφορά τις αμμοληψίες ( «Αμμοληψία από τον Πορταϊκό ποταμό στη θέση Ξηροπόρτι του Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Γόμφων», η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 4078/17-12-2010 απόφαση Νομάρχη) και την αριθμ123/2007 ,παρ.12 και 13 απόφαση Δ.Σ. Γόμφων σχετικά με το σχετικό τέλος. Η εφαρμογή τους θα ισχύει  αποκλειστικά και μόνο για Δημοτικά Έργα του Δήμου Πύλης, Δημόσια Έργα που υλοποιούνται στην χωρική ενότητα του Δήμου Πύλης, καθώς και αιτήσεις δημοτών του Δήμου Πύλης για προσωπική τους χρήση

β. Εισηγείται την απαγόρευση της αμμοληψίας για λοιπά δημόσια έργα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ2.της παρούσης, λόγω της έλλειψης δυνατότητας ελέγχου του προορισμού των συγκομισθέντων ποσοτήτων από τους εργολάβους.

γ. Ο Δήμος Πύλης διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της διαδικασίας  συλλογής και εναπόθεσης των υλικών των εγκεκριμένων αιτήσεων, τόσο όσον αφορά τη θέση όσο και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα υλικών.

                               Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜ 6.2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Κατσίβελος Βύρων

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ