«Αποφάσεις 8ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/28-05-2020 «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Πράσινο Σημείο και σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης» στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 2976/27-08-2020 πρόσκλησης με Κωδικό 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473 με τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Πράσινο Σημείο και σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης» στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 2976/27-08-2020 πρόσκλησης με Κωδικό 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473 με τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
(Αριθμ. απόφασης 123/2020)

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 124/2020)

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 125/2020)

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 126/2020)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 127/2020)

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 128/2020)

7. Έγκριση έκθεσης για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση έκθεσης για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 129/2020)

.

Πύλη, 28 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαράβας Κωνσταντίνος
Δήμαρχος