«Αποφάσεις 7ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (27-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 7η/27-05-2020 «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή δωρεάς, από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., των εγκεκριμένων από τον φορέα της μελετών και τευχών δημοπράτησης που αφορούν τις υποδομές του Πράσινου Σημείου Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς, από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., των εγκεκριμένων από τον φορέα της μελετών και τευχών δημοπράτησης που αφορούν τις υποδομές του Πράσινου Σημείου Δήμου Πύλης.
.
(Αριθμ. απόφασης 122/2020)

 

Πύλη, 27 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαράβας Κωνσταντίνος
Δήμαρχος