«Αποφάσεις 6ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (19-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 6η/19-05-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 98/2020)

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση – εξειδίκευση πίστωσης – ορισμός υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης σύμβασης «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση – εξειδίκευση πίστωσης – ορισμός υπολόγου.
(Αριθμ. απόφασης 99/2020)

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.
(Αριθμ. απόφασης 100/2020)

4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
(Αριθμ. απόφασης 101/2020)

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φήκης – τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φήκης – τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.
(Αριθμ. απόφασης 102/2020)

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).
(Αριθμ. απόφασης 103/2020)

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).
(Αριθμ. απόφασης 104/2020)

8. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
(Αριθμ. απόφασης 105/2020)

9. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 106/2020)

10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 107/2020)

11. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 108/2020)

12. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 109/2020)

13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 110/2020)

14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 111/2020)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
(Αριθμ. απόφασης 112/2020)

16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 113/2020)

17. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 114/2020)

18. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 115/2020)

19. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 116/2020)

20. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 117/2020)

21. Έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 118/2020)

22. Έγκριση της αριθμ. 5/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 5/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 119/2020)

23. Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικου χειρισμού υπόθεσης του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικου χειρισμού υπόθεσης του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 120/2020)

24. Αποδοχή δωρεάς από κάτοικο του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς από κάτοικο του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 121/2020)

 

Πύλη, 20 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαράβας Κωνσταντίνος
Δήμαρχος