«Αποφάσεις 1ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-01-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 1η/28-1-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(ξύλινο οίκημα)στην
Κοινότητα Περτουλίου(αριθμ. απόφ. 1/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας
εκμίσθωσης ακινήτου(ξύλινο οίκημα)στην Κοινότητα Περτουλίου

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Μουριάς(αριθμ. απόφ. 2/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς

3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(κατάστημα)στον
οικισμό Νέας Πύλης(αριθμ. απόφ. 3/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης ακινήτου(κατάστημα)στον οικισμό Νέας Πύλης

4.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(κατάστημα)στην
Κοινότητα Ελάτης(αριθμ. απόφ. 4/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης ακινήτου(κατάστημα)στην Κοινότητα Ελάτης

5.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην
Κοινότητα Γόμφων(αριθμ. απόφ. 5/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Γόμφων

6.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για
λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γόμφων
(αριθμ. απόφ. 6/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
στην Κοινότητα Γόμφων

7.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Πηγής(αριθμ. απόφ. 7/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής

8.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Λυγαριάς(αριθμ. απόφ. 8/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς

9.- Εγκριση πρακτικών εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φ(ήκηςαριθμ.
απόφ. 9/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φ(ήκης

10.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(170/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση
του Δήμου(αριθμ. απόφ.10/2020).
-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόφασης
Δημάρχου(170/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

11.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(171/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση
του Δήμου(αριθμ. απόφ.11/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόφασης
Δημάρχου(171/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

12.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου(αριθμ. απόφ. 12/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

13.-Συμπλήρωση της αριθμ. 121/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού
δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου(αριθμ. απόφ. 13/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συμπλήρωση της αριθμ. 121/2019
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

14.-Eγκριση Πρακτικού ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη
«Γεωλογική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ.Πύλης» (αριθμ. απόφ. 14/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την μελέτη «Γεωλογική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ.Πύλης»

15.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της
μελέτης:«Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού –Κοινότητας
Ροπωτού,Δήμου Πύλης» (αριθμ. απόφ. 15/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης:«Διαχειριστική Μελέτη
Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού–Κοινότητας Ροπωτού,Δήμου Πύλης»

16.-Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων Διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση της σύμβασης ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020’’ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του
Ν.4412/2016, για τα έτος 2020» (αριθμ. απόφ. 16/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
και καθορισμό των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020’’ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτος 2020»

17.- Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση
εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης»-κατακύρωση αναδόχου (αριθμ. απόφ.
17/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής
διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού
«Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης»-
κατακύρωση αναδόχου

18.- Eγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας σύμβασης προμήθειας ενός οχήματος
πολλαπλών χρήσεων & ενός φορτοεκσκαφέα». (αριθμ. απόφ. 18/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας
σύμβασης προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων & ενός φορτοεκσκαφέα».

19.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το
έργο: «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου & Πιαλείας» (αριθμ.
απόφ. 19/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και
καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ.
Παλαιομοναστήρου & Πιαλείας»

20.- Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου “Αντικατάσαταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Βλαταναίων (αριθμ. απόφ. 20/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου:
“Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων

21.- Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου “Αντικατάσαταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη
Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου(αριθμ. απόφ. 21/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου

22.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στον Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης»
(αριθμ. απόφ. 22/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:«Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στον Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης»

23.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε.Πύλης,Γόμφων,Πιαλείας. (αριθμ. απόφ. 23/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις
Δ.Ε.Πύλης,Γόμφων,Πιαλείας

24.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργα αναπλάσεων
κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης. (αριθμ. απόφ. 24/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης.

25.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και
απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 25/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου

26.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και
απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 262020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου

27.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και
απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 27/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου

28.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και
απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 28/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου

29.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ και
απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 29/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ και απαλλαγή υπολόγου

30.- Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου. (αριθμ. απόφ. 30/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου

31.-Eισήγηση για διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη λόγω λανθασμένης
εγγραφής της φορολογητέας ύλης. (αριθμ. απόφ. 31/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή οφειλών από
βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη λόγω λανθασμένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης

32.- Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019. (αριθμ. απόφ.
32/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στη
ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019

33.-Επί αιτήσεως δημότη για διαγραφή προσαυξήσεων(αριθμ. απόφ. 33/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή προσαυξήσεων
δημότη.

34.- Eξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων(αριθμ. απόφ. 34/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πιστώσεων για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων

35.-Εγκριση προυπολογισμού οικ.έτους 2020 του Οργανισμού Κοινωνικών
Πολιτιστικών,Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης(αριθμ. απόφ. 35/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προυπολογισμού
οικ.έτους 2020 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών,Αθλητικών Δράσεων
(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης

36.- Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2020,που αφορά την ΔΕΥΑΠ
και τον ΟΚΠΑΔ Πύλης(αριθμ. απόφ. 36/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Kατάρτιση Ολοκληρωμένου
Προγράμματος 2020,που αφορά την ΔΕΥΑΠκαι τον ΟΚΠΑΔ Πύλης

37.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2019 Δήμου Πύλης(αριθμ.
απόφ. 37/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης
εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2019 Δήμου Πύλης

38.- Aναμόρφωση του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2020(αριθμ. απόφ. 38/2020).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αναμόρφωσης του
προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 

Πύλη, 30 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ