13 Ιούν 2024 23:02

Αποφάσεις 14ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (06-12-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  14η/06-12-2022 «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης και αγωγός μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων», στην Τ.Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση θετικής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης και αγωγός μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων», στην Τ.Κ.  Πύλης, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 132/2022)

 

 

Πύλη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος