«Αποφάσεις 12ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-12-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 12η/20-12-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
(Αριθμ. απόφασης 307/2019)

2. Αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
(Αριθμ. απόφασης 308/2019)

3. Εξέταση αιτήματος Κολέτσιου Βησσαρίωνα του Παναγιώτη για χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αιτήματος Κολέτσιου Βησσαρίωνα του Παναγιώτη για χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 309/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 310/2019)

2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 311/2019)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 312/2019)

4. Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.
(Αριθμ. απόφασης 313/2019)

 

Πύλη, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος