24 Φεβ 2024 14:29

Αποφάσεις 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (10-11-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  12η/10-11-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 98/2021)

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 99/2021)

 

  1. Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Πύρρας στην εταιρεία BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Πύρρας στην εταιρεία BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ.

(Αριθμ. απόφασης 100/2021)

 

  1. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 60 m στη θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση μη σύμφωνης γνώμης και τη μη συναίνεση του Δήμου Πύλης  για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 60 m στη θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 101/2021)

 

  1. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 43 m στη θέση «ΣΙΦΥΛΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση μη σύμφωνης γνώμης και τη μη συναίνεση του Δήμου Πύλης για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού 43 m στη θέση «ΣΙΦΥΛΑ», Δ.Ε. Αιθήκων, Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 102/2021)

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,4 MW στη θέση «Σιφύλα» στην Δ.Ε. Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,4 MW στη θέση «Σιφύλα» στην Δ.Ε. Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 103/2021)

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, στη θέση «Περτουλιώτικα Λιβάδια», της Τ.Κ. Περτουλίου του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα λειτουργίας την «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση θετικής γνώμης επί  του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, στη θέση «Περτουλιώτικα Λιβάδια», της Τ.Κ. Περτουλίου του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα λειτουργίας την «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 104/2021)

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 420 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Παλαιομανδρί» στην Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση θετικής γνώμης επί  του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 420 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Παλαιομανδρί» στην Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

(Αριθμ. απόφασης 105/2021)

Πύλη, 11  Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος