«Αποφάσεις 11ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (25-05-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 25-5-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

2.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

3.-Έγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος και σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύλης».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος και σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύλης».

4.-Έγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999 Kw για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (Α.Π.Ε.) της ΔΕΥΑ Πύλης».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999 Kw για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (Α.Π.Ε.) της ΔΕΥΑ Πύλης».

5.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης».

6.-Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» , στην Πρόσκληση AT03 , με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για την πράξη με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης”.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» , στην Πρόσκληση AT03 , με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για την πράξη με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης”.

7.-Έγκριση μελέτης προμήθειας, σχεδίου διακήρυξης και μελέτης δημοσιότητας, της πράξης «Δήμος Πύλης – Έξυπνες Γωνιές Ανακύκλωσης με ανταποδοτικά οφέλη και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών», για υποβολή στην Πρόσκληση AT04 «Διαχείριση Απορριμμάτων, Στερεών Αποβλήτων, Γωνιών Ανακύκλωσης, Βιοαποβλήτων, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, Εναλλακτική και Κυκλική Οικονομία», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης προμήθειας, σχεδίου διακήρυξης και μελέτης δημοσιότητας, της πράξης «Δήμος Πύλης – Έξυπνες Γωνιές Ανακύκλωσης με ανταποδοτικά οφέλη και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών», για υποβολή στην Πρόσκληση AT04 «Διαχείριση Απορριμμάτων, Στερεών Αποβλήτων, Γωνιών Ανακύκλωσης, Βιοαποβλήτων, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, Εναλλακτική και Κυκλική Οικονομία», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

8.-Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης & Έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», προϋπολογισμού δαπάνης 580.645,16 € πλέον ΦΠΑ (24%) 139.354,84 €, ήτοι 720.000,00 €.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης & Έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», προϋπολογισμού δαπάνης 580.645,16 € πλέον ΦΠΑ (24%) 139.354,84 €, ήτοι 720.000,00 €.

9.-Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης Πορταϊκού ποταμού από την πέτρινη γέφυρα «Καμάρα» έως την κρεμαστή γέφυρα».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης Πορταϊκού ποταμού από την πέτρινη γέφυρα «Καμάρα» έως την κρεμαστή γέφυρα».

10.-Έγκριση μελετών και σχεδίων διακήρυξης της πράξης «Δήμος Πύλης – Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών του Δήμου – Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού – Τουρισμού», για υποβολή στην Πρόσκληση AT08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελετών και σχεδίων διακήρυξης της πράξης «Δήμος Πύλης – Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών του Δήμου – Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού – Τουρισμού», για υποβολή στην Πρόσκληση AT08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

11.-Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

12.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

13.-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Πύλης».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Πύλης».

14.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

15.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

16.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

17.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

18.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας της αριθμ. 16/2021 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Φήκης, Πύλης, Γόμφων του Δήμου Πύλης».

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας της αριθμ. 16/2021 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Φήκης, Πύλης, Γόμφων του Δήμου Πύλης».

19.-Α΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Α΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

20.-Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2021.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2021.

 

Πύλη 27 Μαίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ