02 Οκτ 2023 20:56

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλ.: 2434350100
Fax: 2434350150
Ε-mail:dpilis@otenet.gr

Πύλη, 4 Μαίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 5946

Αριθμ.: 66

ΘΕΜΑ:Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Δήμου Πύλης

Eχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α’ 87)
2 την αριθμ. 100/2014 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων για την περίοδο από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017.
3 Τις από 25-4-2016 & 4-5-2016 αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Τόλια Νικολάου,
4 Καλαμαρά Στέφανου,Κρούπη Κων/νου,Ζιάκα Σταύρου,Κατσίβελου Βύρωνα από τα
καθηκοντά τους για προσωπικούς λόγους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
5 Κάνουμε αποδεκτές τις αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Τόλια Νικολάου,
Καλαμαρά Στέφανου, Κρούπη Κων/νου, Ζιάκα Σταύρου, Κατσίβελου Βύρωνα και τους απαλάσσουμε από τα καθηκοντά τους

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ