29 Μάι 2024 14:03

Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από την κακοκαιρία Daniel

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα (μπορείτε να δείτε το συνημμένο “Υπόδειγμα αίτησης”).
  2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου φορολογικού έτους (Έντυπο Ε1).
  3. Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Μπορείτε επίσης, να συμβουλευτείτε τα συνημμένα “Υπεύθυνη δήλωση 1” και “Υπεύθυνη δήλωση 2”.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται

Για πολύτεκνους

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα

  • Απόφαση ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpilis@otenet.gr, έως και τις 5/10/2023.