“ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ,ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ”

Κατεβάστε τα αρχεία

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 4412

7.ΕΤΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ