08 Δεκ 2023 12:36

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 26 – 6 – 2017
Αρ. Πρωτ. : 9253

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης», με προϋπολογισμό 174.796,75€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά & Εργασίες  Οδοποιίας  –  Οδοστρωσίας  :  88.958,48€,  Σωληνώσεις  – Δίκτυα & Συσκευές Δικτύων : 78.979,22€
  2. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν    τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 19 – 7 – 2017. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15)  ευρώ.  Επίσης  προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, από τις 26 – 6 – 2017 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση :   http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 – 7 – 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πύλης οδός Ερμού 5 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ.
  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.496,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  1. Το έργο    χρηματοδοτείται    από    το    ΠΕΠ     ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    2014-2020     – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΤΠΑ,  ΚΔΕ  2017ΕΠ00610008     :  155.022,82€  & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ : 61.725,15€

Τόπος εκτέλεσης του έργου η T.K Ελάτης του Δήμου Πύλης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ


 

 

 

0.Loipa eggrafa_30895047740093793030.ejvfyllo_elath
1.Perilipsi Diakiryxis_6363971478358700079telikh_perilhptikh_diakhryjh_elath
2.Lista exetasis_35444174560061758822.teyd_elath
2.Teychos Diakiryxis_6921345768647439395telikh_analytikh_diakhryjh_elath
3.Lista exetasis_18215215851266730793.entypo_oikonomikhs_prosforas_elath
4.Lista exetasis_29935358535235406084.texnikh_perigrafh_elath
5.Lista exetasis_43351997646759055195.prometrhseis_elath
6.Lista exetasis_27664096722490944376.proypologismos_elath
7.Loipa eggrafa_47470070077833922777.neo timologio meleths elath
8.Loipa eggrafa_5396431918815359267telikh_ESY elati
9.Lista exetasis_37393820171674583439.eteptsy_elath
10.Lista exetasis_321458737277073115710.say_elath
11.Lista exetasis_373935610865334474011.fay_elath

aaa