24 Φεβ 2024 15:12

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 26 – 6 – 2017
Αρ. Πρωτ. : 9257

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


  1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου  «Αντικατάσταση  δικτύου    ύδρευσης    στο    Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου», με προϋπολογισμό 211.382,11€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά 61.049,94€, Σωληνώσεις – Δίκτυα 85.676,69€ & Εργασίες Οδοποιίας – Οδοστρωσίας 57.477,09€.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν    τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 21 – 7 – 2017. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15)  ευρώ.  Επίσης  προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, από τις 26 – 6 – 2017, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση :   http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 – 7 – 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πύλης οδός Ερμού 5 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,   εφόσον   ανήκουν    στην    Α2    και    άνω    για    έργα    κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ.
  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.228,00€  και  ισχύ  τουλάχιστον  εννέα  (9)  μηνών  και  30  ημερών,  μετά  την  ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  1. Το έργο    χρηματοδοτείται    από    το    ΠΕΠ     ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    2014-2020     – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΤΠΑ,  ΚΔΕ  2016ΕΠ00610019     :  193.682,86€  & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ : 68.430,96€

Τόπος εκτέλεσης του έργου η Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ


 

 

 

0.Loipa eggrafa_33204688401287707560.ejvfyllo_neraidoxvri
1.Perilipsi Diakiryxis_5719463791285145036telikh_perilhptikh_diakhryjh_neraidoxvri 2.Lista exetasis_3991860870157961072.teyd_neraidoxvri
2.Teychos Diakiryxis_8610092413254014866telikh_analytikh_diakhryjh_neraidoxvri
3.Lista exetasis_74418116413104791973.entypo_oikonomikhs_prosforas_neraidoxvri 4.Lista exetasis_19478137063062703034.texnikh_perigrafh_neraidoxvri
5.Lista exetasis_32559409936706904225.prometrhseis_neraidoxvri
6.Lista exetasis_86258831417852118616.proypologismos_neraidoxvri
7.Loipa eggrafa_4461515225191558280neo timologio_meleths_neraidoxvri
8.Loipa eggrafa_5614065255032453482telikh_esy_neraidoxvri
9.Lista exetasis_87813269883682798419.eteptsy_neraidoxvri
10.Lista exetasis_341652410217851808810.say_neraidoxvri
11.Lista exetasis_145109392421175858711.fay_neraidoxvri