24 Φεβ 2024 07:39

“Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                  Πύλη 05/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.: -7421-         

                                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», με προϋπολογισμό 247.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

1. α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 τάξης και άνω, με προϋπολογισμό 127.843,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και κατηγορία Η/Μ Α1 τάξης και άνω, με προϋπολογισμό 16.711,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός Ηρώων 1940 αριθ. 1, μέχρι τις  26 /05/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350134, FAX επικοινωνίας 2434350150, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Παρασκευά Στέλλα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   31 / 05 /2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρου 6  του Ν. 3669/08 ( ΚΔΕ )

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω στην κατηγορία Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους # 3.924,00 # ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης και η ετήσια κατανομή της πίστωσης έχει ως εξής : έτος 2011 ποσό 100.000,00 € , έτος 2012 ποσό 147.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών ( δεκαέξι ) 16 μηνών και προβλέπει τμηματικές παραδόσεις.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ