25 Ιούν 2024 22:17

“Ανοιχτή Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  15 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-645-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ο Δήμος Πύλης, προκειμένου να συγκροτήσει, έως τις 31-1-2013, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλης, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους, για να συμμετάσχουν στο θεσμό αυτό, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

Το σχετικό έγγραφο – δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να επιδοθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Λυγαριάς του Δήμου Πύλης (Λυγαριά, Τ.Κ. 421 00, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, πληροφορίες κ. Μαρκαντά Φανή, τηλέφωνο 24313-52120), το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πύλης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος