23 Μάι 2024 06:50

“Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης”

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

                                   Πύλη, 15 Οκτωμβρίου 2014
                                         Αριθμ. πρωτ. 20783

 

 

 

 

 

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010,
2.    Το γεγονός ότι η θητεία της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης που συγκροτήθηκε με την αρ. 14/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει λήξει,

Καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του  Δήμου Πύλης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για να συμμετάσχουν στο θεσμό της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)) .
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης, στη Λυγαριά, μέχρι την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κ. Μαρκαντά Φανή, τηλέφωνο 2431352120).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ