03 Δεκ 2023 10:02

«Ανοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση»

«Θ Ε Σ Ι Σ»  Κέντρο  Έρευνας  &  Ανάπτυξης»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ««ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»» στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υλοποιεί την Πράξη  «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Πύλης.

Στόχος του ως άνω έργου είναι η προετοιμασία 60 ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου Πύλης για την  εξασφάλιση  μιας θέσης  εργασίας στην περιοχή τους. Κεντρικός στόχος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως  αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω των υλοποιούμενων  πράξεων υποστηρίχθηκαν τόσο οι ωφελούμενοι – άνεργοι, όσο και οι τοπικές επιχειρήσεις διότι δόθηκε έμφαση στη διερεύνηση της τοπικής αγοράς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Δράσεων της ως άνω Πράξης υλοποιήθηκαν, υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλης, από το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, φορέα υλοποίησης της Δράσης 2.3. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών Φορέων»  έως σήμερα μια σειρά από συναντήσεις – δικτυώσεις μεταξύ  εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων, τοπικών φορέων αλλά και  Επιχειρήσεων, Συνδέσμων, Συλλόγων, Οργανισμών,  Κοινωνικών Εταίρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δομών συμβουλευτικής, κλπ.

Μέσω των Δικτυώσεων επιδιώκεται η ενεργοποίηση αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων για την προώθηση ζητημάτων απασχόλησης των άνεργων – ωφελουμένων της Πράξης και του πληθυσμού της περιοχής συνολικά.

Οι συναντήσεις που έχουν υλοποιηθεί καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που άπτονται της απασχόλησης και σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής της Πύλης, την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, την ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα στο πλαίσιο της αυταπασχόλησης, κτλ.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της (Ιούνιος 2015) αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες συναντήσεις.