24 Ιούλ 2024 10:08

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει ότι, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για το έτος 2020, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα εδώ

Προσωρινό Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό του σύστημα, πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφορούν στις περιπτώσεις Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο απόσπασμα του Πίνακα Επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020, το οποίο δημοσιεύθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62242/1800.

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος στην κατηγορία: «Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020».

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, η οποία θα πρέπει να διαβιβαστεί αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Δήμος Πύλης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα πρέπει να διαβιβάσει τις σχετικές βεβαιώσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2023, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή, υποβολές βεβαιώσεων δε θα γίνονται αποδεκτές. Για το λόγο αυτό καλούνται άμεσα οι δικαιούχοι καταναλωτές που δε βρίσκονται στον Προσωρινό Πίνακα να απευθυνθούν στο δήμο.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει για την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

Μάθετε εδώ εάν είστε δικαιούχος οικιακός καταναλωτής.