«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ
2.Αναλυτική Διακήρυξη Πλατεία Δημαρχείου Πύλης ΑΔΑΜ
3. Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
4.Τεχνική Περιγραφή – ΘΕΩΡ
5.Προμετρήσεις – ΘΕΩΡ
6.Προϋπολογισμός – ΘΕΩΡ
7.Τιμολόγιο – ΘΕΩΡ
8.ΕΣΥ
9.ΣΑΥ – ΘΕΩΡ
10.ΦΑΥ – ΘΕΩΡ
espd-request-v2
espd-request-v2
espd-request-v2.zip.winrar