24 Απρ 2024 09:44

ANAΛYTIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
4-7-2018
Αρ. Πρωτ:7448

 

ANAΛYTIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20-23/08/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Πύλης διακηρύσσει ότι:

 

Την 16η του μηνός Ioυλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως και 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, ενώπιον Επιτροπής, η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την αριθμ. 135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης της Τ.Κ. Πύλης,για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 20ης έως 23ης Αυγούστου 2018.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 23/7/2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.,ήτοι αναλυτικά:

Προκηρύσσουμε

Δημοπρασία φανερή πλειοδοτική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πύλης, με σκοπό την εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) κατά την διάρκεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, ως εξής:

Περιγραφή χώρου

Ο χώρος βρίσκεται σε δημοτική έκταση στο κάτω μέρος της πλατείας όπως ορίζεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που συνοδεύει τον εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (28/2018) Κανονισμό Εμποροπανήγυρης του Δήμου Πύλης.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα βάσει διακήρυξης του Δημάρχου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα µε το Ν. 3463/2006.

Η δημοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα,

η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συµµετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-7-2018 ημέρα εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ. έως και 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 23-7-2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 192, του Ν.3463/06.

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς θα το ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοχοι αδειών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και αδειών θεαμάτων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, µε τα προβλεπόμενα από με την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά.

Εγγυήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο µε τα κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού:

1) Αδεια λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και

2) Έναρξη δραστηριότητας ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ) από Δ.Ο.Υ

3) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερομένου

4) Σε περίπτωση εταιρίας φωτοαντίγραφο συστάσεως της

5) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι εκατό (50,00) ευρώ, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης µε άλλη µε ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος

6) Αξιόχρεο κατά τη κρίση της Επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως

7) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες.

8) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

9) Βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από ηλεκτροµηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας

10) Βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας

11) Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου για εγκατάσταση δικής του παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια)

12) Άδεια του Υπουργείου ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων Α.Ν.207/1967(Ά216)

13) Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο ότι δεν υπερβαίνει τους 10 HP ή 15 HP.

14) Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του Συμφωνητικού σύμφωνα µε τους όρους της παρούσης

15) Γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (όπου απαιτείται)

16) Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιµοποιουµένων αερίων ή άλλων υλών

17) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.

18) Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση

19) Ασφάλεια αστικής ευθύνης εις τρίτους για το κοινό

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης του πριν την έγκριση ή µη των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και στην συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας,να περάσει µε τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η εκμίσθωση αρχίζει την Κυριακή 19-8-2018 και λήγει την Παρασκευή 24-08-2018.

    Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ την τελική κατακυρωτική τιμή του μισθώματος κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Τα τέλη χαρτοσήμου, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Υποχρεώσεις μισθωτή

~ Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

~ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος µε όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

~ Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν µε ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα µε την HD 384/4-3-2004

οδηγία του ΕΛΟΤ.

~Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού ότι τα μηχανήματα – συγκροτήματα είναι κατάλληλα τοποθετημένα και τα ηλεκτρομηχανολογικά τους τμήματα (ηλεκτροκινητήρες, μηχανήματα, καλώδια) είναι άρτια συνδεδεμένα-κολλημένα και ασφαλή, κατάλληλα για χρήση σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.

~ Βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού ότι τα μηχανήματα – συγκροτήματα είναι τοποθετημένα σύμφωνα µε τις αντίστοιχες μελέτες, πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς. ~Ο μισθωτής υποχρεούται πριν την εγκατάσταση του στον ενοικιαζόμενο χώρο να υποβάλλει στο Δήμο κατάλογο µε τα μηχανήματα που θα εγκαταστήσει και να διαθέτει πυροσβεστήρες στο Λούνα Παρκ.

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από τον Δήμο μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται µε την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις

Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχτώντος λόγου.

Επανάληψη της δημοπρασίας

~ Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

~ Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

~ Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 ~ Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.

~ Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του «Προγράµµατος Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί µε φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πύλης.

Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, τα έξοδα δημοσίευσης της οποίας θα βαρύνουν τον πλειοδότη.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την δημοπρασία από τον Δήμο Πύλης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης στο τηλέφωνο 2434350317 και 2434350124.

Λοιποί όροι

Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο µε αιτιολογημένη απόφασή του µπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

 

 

O Δήμαρχος Πύλης

Κωνσταντίνος Μαράβας