22 Ιούν 2024 18:32

“Αναλυτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους”

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση», με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Πύλης.

Το Έργο :

Στόχος του έργου «Ανοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση» είναι η προετοιμασία 60 ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων της περιοχής παρέμβασης για την  εξασφάλιση  μιας θέσης  εργασίας στην περιοχή τους. Κεντρικός στόχος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως  αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω των υλοποιούμενων  πράξεων θα υποστηριχθούν τόσο οι ωφελούμενοι – άνεργοι, όσο και οι επιχειρήσεις διότι θα δοθεί έμφαση στη διερεύνηση της τοπικής αγοράς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάδειξη νέων βιώσιμων  πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

– Συντονιστής: Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ»

ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

– ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.)

Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. (ΑΝΕΝΤ)

Περιοχή Παρέμβασης:

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι ο Δήμος Πύλης.

Ωφελούμενοι:

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 60 άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ή στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, κάτοικοι του Δήμου Πύλης που ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Μετανάστες

 
 

Περιεχόμενο έργου:

Οι Δράσεις του Έργου είναι οι ακόλουθες:

– Δράσεις Δικτύωσης

o   Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης διασύνδεσης

o   Δικτύωση τοπικών φορέων

o   Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (ΑΣ) και Περιφερειακών φορέων

–  Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

o   Μονάδα ενημέρωσης και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων

o   Παραγωγή και διάθεση εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης

o   Αξιοποίηση μέσων επικοινωνίας και στοχευμένες δράσεις

o   Ανάπτυξη helpdesk πληροφόρησης και ενημέρωσης

–  Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

o Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής (παροχή 20 ατομικών και ομαδικών συνεδριών)

o  Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Εκπόνηση business plan)

o  Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και mentoring εργοδοτών

o   Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους

–  Κατάρτιση

o    ΔΡΑΣΗ 5: Κατάρτιση σε θέματα αξιοποίησης & πελετοποίησης βιομάζας (160 ώρες, 80 ώρες θεωρία 80 πρακτική –12 άτομα). Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται επίδομα 6€/ ώρα.

o    ΔΡΑΣΗ 6: Κατάρτιση σε θέματα τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων υπηρεσιών (155 ώρες, 80 ώρες θεωρία 75 ώρες πρακτική – 12 άτομα). Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται επίδομα 6€/ ώρα.

o    ΔΡΑΣΗ 7: Εργατοτεχνίτες διαφόρων κλάδων (160 ώρες, 80 ώρες θεωρία 80 ώρες – 12 άτομα). Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται επίδομα 6€/ ώρα.

o    ΔΡΑΣΗ 8: Κατάρτιση στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (155 ώρες, 80 ώρες θεωρία 75 ώρες πρακτική – 12 άτομα). Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται επίδομα 6€/ ώρα.

o   ΔΡΑΣΗ 9: Κατάρτιση σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων – Ανακύκλωσης – Συντήρησης αστικού περιβάλλοντος (155 ώρες, 80 ώρες θεωρία 75 ώρες πρακτική – 12 άτομα). Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται επίδομα 6€/ ώρα.

–  Συντονισμός και διαχείριση της Πράξης

Αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου

Μέσα από την υλοποίηση της Πράξης θα επιδιωχθεί να ενσωματωθούν εργασιακά και κοινωνικά 60 άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας και της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Πύλης. Συγκεκριμένα:

– 24 άνεργοι θα προωθηθούν σε θέσεις εργασίας

– 12 άνεργοι θα υποστηριχθούν για να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις σε αντικείμενα που συναρτώνται με ατομικές εξειδικεύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες

– 24 άτομα θα υποστηριχθούν να δημιουργήσουν 4 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης  τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και Αξιοποίηση βιομάζας, θέματα αποκομιδής, συντήρηση περιβάλλοντος

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Α.Σ. «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Στις δράσεις του έργου δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

– είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ή στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας 

– είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης

ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ)

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ' έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Κατ' αυτήν, το σημερινό χρηματικό όριο της φτώχειας (του έτους 2011 για τα εισοδήματα του 2010) ανέρχεται στο ετήσιο ποσό:

– Εισόδημα ενός ενήλικα 6.591 €

– Εισόδημα δύο ενηλίκων και δύο εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών 13.842€

Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

Μετανάστες

Στην ομάδα αυτή νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς «οικονομικής μετανάστευσης».

Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση συμμετοχής (θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους)
 
2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ
 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
 
6. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους από την Εφορία (Για την περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια)
 
7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 
8. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών εάν υπάρχουν

Για την ομάδα στόχο «Μετανάστες»

Άδεια Παραμονής

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται επικυρωμένα.

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση)

Κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από ειδική ομάδα.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής (Στέλεχος της Συμβουλευτικής, Εκπρόσωπος της Κατάρτισης και  Εκπρόσωπος του Συντονιστή), η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων και θα συντάξει τους τελικούς καταλόγους επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης, στον Υπεύθυνο της Συμβουλευτικής και στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ θα αναρτηθούν και στον χώρο του συντονιστή εταίρου.

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων / συμμετεχόντων στις δράσεις των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και γι' αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη, να παραλαμβάνουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ηρώων 1940 αρ. 1 – Πύλη

                Τηλ.: 2434350121

                Αρμόδιο Πρόσωπο: Τσιάκας Στέφανος

Επίσης πληροφορίες για την Πράξη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»: www.pyli-topeko.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής από τις 27/12/2012 έως τις 25/1/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00.

 

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη

«ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 
 

Κουφογάζος Κων/νος

Πρόεδρος Δ.Σ.