21 Απρ 2024 14:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη,  0706-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 8099

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014
2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο Δήμος Πύλης

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1291/29-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης” με Κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».
 8.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 97/12-5-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, με θέμα: «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης” με κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020” – έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 9. Την υπ’ αριθ.πρωτ.8063/6-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002862».
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11368/3-8-2017 βεβαίωση του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Την υπ΄αριθ.πρωτ.11334/3-8-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Πύλης σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα.

 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Δήμο Πύλης που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 


Κατεβάστε την Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΛΗΣ (ΑΣΕΠ)