28 Φεβ 2024 07:12

Ανακοίνωση σύμφωνα με την αριθμ. 22764/18-11-2014 ΣΟΧ 2/2014 προκήρυξή του Δήμου Πύλης

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης

Πύλη 05-01-2015
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ανακοινώνουμε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 2ας Ιανουαρίου 2015, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την αριθμ.22764/18-11-2014 ΣΟΧ 2/2014 προκήρυξή μας, διακόπτεται δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής(ορκωμοσία νέας Κυβέρνησης) και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείνοντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή της.
Για τα νέα χρονικά διαστήματα υποβολής  αιτήσεων της παραπάνω ανακοίνωσης, θα επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ