13 Ιούν 2024 22:28

Προκήρυξη: Ανακοίνωση σύμφωνα με την αριθμ. 22764/18-11-2014 ΣΟΧ 2/2014 προκήρυξή του Δήμου Πύλης (28.01.2015)

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης

Πύλη 28-01-2015
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σας ανακοινώνουμε ότι:


Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αριθμ.22764/18-11-2014 ΣΟΧ 2/2014 προκήρυξή μας, η οποία είχε διακοπεί  κατόπιν της δημοσίευσης του ΠΔ 173/2014 (ΦΕΚ277/Α/31-12-2014) σχετικά με τη διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών, από την Πέμπτη 1/1/2015 μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.
Η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείνοντος χρονικού διαστήματος, δηλ: από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης 30/1/2015 μέχρι και την 7/2/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

 

Κατεβάστε την: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να  συμπληρώσουν  την  αίτηση με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύλης, Ηρώων 10940-1, Τ.Κ. 42032 Πύλη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Ευθυμίας Ντινοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2434350128 και 2431352128).