07 Δεκ 2023 06:45

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Τ
αχ.Δ/νση:Ηρώων 1940-1
Τ
.Κ. 42032
Συντάκτης:Κυρ.Τασιοπούλου
Τηλ.: 2434350126
F
ax: 2434350171
Εmail:dpilis@otenet.gr

Πύλη   12 /4/2016
Αριθμ.πρωτ:4887

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Πύλης έχοντας υπόψη:

 

1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2.την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. οικ.54207/22-2-2016 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016
3. την υπ’ αριθ.60/16-3-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
4.τις ανάγκες που προέκυψαν για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη («Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων» με κωδικό ένταξης
371417, «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης –Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός
αρδευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» με κωδικό ένταξης
373944, «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ένταξης 385703, «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» με κωδικό ένταξης 953731, «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» με κωδικό ένταξης 185348, «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης» με κωδικό ένταξης
185350)
5.Την 3537/17-3-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων
6.Το αριθμ.πρωτ.4503/50981/4-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη («Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων» με κωδικό ένταξης 371417. «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης –Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός αρδευτικών γεωτρήσεων τα α Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας» με κωδικό ένταξης 373944, Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ένταξης 385703, Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» με κωδικό ένταξης
953731, «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» με κωδικό ένταξης 185348, «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης» με κωδικό ένταξης 185350)

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Αποδεδειγμένη γνώση Η/Y
• Να είναι ‘Ελληνας Πολίτης
• Να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών
• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας
• Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη,
υποδικία,κ.λ.π.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Βιογραφικό σημείωμα
• Φ/ο τίτλων σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος
• φ/ο αστυνομικής ταυτότητας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ 1940 αρ.1 42032 ΠΥΛΗ (γραφείο πρωτοκόλλου)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13/4/2016 έως και 19/4/2016.

 

 

Ο Δήμαρχος

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ