14 Απρ 2024 12:17

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50126
FAX : 24343-50171
Email: dpilis@otenet.gr

Πύλη, 18 Οκτώβριου 2016
Αριθμ. πρωτ. 15519

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Πύλης έχοντας υπόψη:

 1. 1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν. 4325/2015

3.Την αριθμ.321/17-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020

4.την   εγκύκλιο   ΥΠ.ΕΣ.    &    ΔΙΟΙΚ.    ΑΝΑΣ.    οικ.54207/22-2-2016    για   τον

προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016

 1. 5. την υπ’ αριθ.60/16-3-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 2. 6. Την αριθμ.104/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης

7.τις  ανάγκες    που  προέκυψαν  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  στο  πλαίσιο ευρωπαϊκού                  συγχρηματοδοτούμενου  προγράμματος    URBACT   III,   στο   οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη, διάρκειας όσης και η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

8.Την αριθμ.πρωτ.15485/18-10-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

 

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών  του Δήμου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος URBACT III, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πύλης και βρίσκεται σε εξέλιξη, διάρκειας όσης και η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η οποία λήγει τον Ιούνιο του έτους 2018.

Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων   για      χρονικό  διάστημα  όσης  και  η  διάρκεια  υλοποίησης   του προγράμματος

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ  τμήματος  Δασολόγων  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Y
 • Να είναι ΄Ελληνας Πολίτης
 • Να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας
 • Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,κ.λ.π.)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα

 

 • Φ/ο τίτλων σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • φ/ο αστυνομικής ταυτότητας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   υποβάλουν   αίτηση    με   τα   απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  ΗΡΩΩΝ  1940  αρ.1  42032  ΠΥΛΗ (γραφείο πρωτοκόλλου τηλ:2434350128)

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19/10/2016 έως και  25/10/2016.

 

Ο Δήμαρχος

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων.pdf