28 Σεπ 2023 01:53

“Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 2/2011 ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.”

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης, κατόπιν της αρ. 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, της με αρ. πρωτ. 15459/92630/22-8-2011 απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και την υπ' αρίθμ. 15849/13-9-2011 έγκριση ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2011 του Α.Σ.Ε.Π., ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/12/2011, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του για την εξής ειδικότητα.:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

1

ΠΕ Νοσηλευτής/τρια ή ΤΕ Νοσηλευτής/τρια ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών υγείας

μία (1)

Υπηρεσία: υλοποίηση της μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι της τεως ΚΟΙΚΕΠ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65. Να διαθέτουν επιπλέον:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)

δ) Άδεια οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής κατηγορίας        ή

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)

δ) Άδεια οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής κατηγορίας        ή

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

γ) Άδεια οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής κατηγορίας       ή

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη/τριας Υγείας.

γ) Άδεια οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής κατηγορίας       ή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη και χωρίς το τυπικό προσόν της άδειας οδήγησης

Η αίτηση απευθύνεται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης και υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης (ΚΟΙ.ΔΕ.Κ.Α.Π.), Δημοτικό Κατάστημα Φήκης, Τ.Κ. 42100 Φήκη, Τρίκαλα, απευθύνοντας την στη γραμματεία της επιχείρησης, υπόψη κ. Μπλουγούρα Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2431352320, 321).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων (ΣΟΧ) στην ανωτέρω διεύθυνση, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ: www.asep.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης: www.dimospylis.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 27/09/2011 έως και 06/10/2011.

  1. Προκήρυξη
  2. Παράρτημα Ανακοίνωσης
  3. Έντυπο Αίτησης

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Στυλιανός