15 Απρ 2024 05:14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ethn
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣΤαχ.Δ/νση:Ηρώων 1940-1
Τ.Κ. 42032
Τηλ.: 2434350126
Fax: 2434350171
Ε-mail:dpilis@otenet.gr
Πύλη 20 /2/2017
Αριθ. Πρωτ.1812

 

Ο Δήμος Πύλης αναζητεί προσφορές για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου για χρονική περίοδο από 1/3/2017 έως 28/2/2018, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 17/2/2017 μελέτης.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα περιέχει:

Α) ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Έγγραφα και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική ιδιότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία του ενδιαφερόμενου (Βιογραφικό).

Β) ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης Φάκελο Υποβολής Προσφοράς που θα είναι απαραίτητα κλειστός, σφραγισμένος και θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του μέσα στην οποία θα γράφεται το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά). Η οικονομική προσφορά επιπλέον περιέχει την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα.
Η προϋπολογισθείσα, από τη σχετική μελέτη που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δαπάνη, της παρούσας υπηρεσίας, είναι η ανώτατη προσφερόμενη τιμή (2.419 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 581,00 ευρώ=3.000,00 ευρώ).
Προσφορά που περιέχει προσφερόμενη τιμή πάνω από την προϋπολογισθείσα θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες καταθέτουν παράλληλα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρου 103 του Ν.4412/2016.
Σ’ όλους τους φάκελους θα πρέπει να αναγράφεται στο εξωτερικό τους μέρος, ο τίτλος της εργασίας, η επωνυμία, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), το τηλέφωνο, το fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του προσφέροντος. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Η υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων, μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Στην περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου
Β)φορολογική ενημερότητα
Γ) ασφαλιστική ενημερότητα
Δ) εφόσον πρόκειται να νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό, φεκ κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του ΔΣ κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Γλυκερία Αγγέλη, ή από την κα Κυριακή Τασιοπούλου στα τηλέφωνα 2434350123 και 2434350126 αντίστοιχα, καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ